مقاله تاثير مصرف همزمان سوپر فسفات تريپل و پودر سنگ فسفات برعملكرد خشک و قابليت جذب فسفر در يونجه همداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف همزمان سوپر فسفات تريپل و پودر سنگ فسفات برعملكرد خشک و قابليت جذب فسفر در يونجه همداني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاك فسفات غليظ شده
مقاله سوپر فسفات تريپل
مقاله فسفرگياه
مقاله فسفر قابل جذب
مقاله يونجه همداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي قهساره احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ايراني پور رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين اثرات اصلي و باقي مانده نسبت هاي مختلف سوپر فسفات تريپل و خاك فسفات غليظ شده، آزمايشي در قالب طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي با استفاده از ۶ تيمار در ۳ تكرار به مدت ۲ سال بر روي محصول يونجه همداني در ايستگاه تحقيقات کشاورزي چهار تخته شهرکرد اجرا گرديد. تيمارهاي مورد بررسي عبارت بودند از:T1 سوپر فسفات تريپل (TSP)، T2: 8/0سوپر فسفات تريپل + ۲/۰ خاك فسفات،T3 : 5/0 سوپر فسفات تريپل + ۵/۰ خاك فسفات،T4 :2/0 سوپر فسفات تريپل + ۸/۰ خاك فسفات،T5  خاك فسفات (PR) وT6 : شاهد. پس از برداشت محصول نسبت به تعيين وزن خشك و غلظت عناصر فسفر، روي و آهن در گياه اقدام گرديد. نتايج سال اول پژوهش ( اثرات اصلي تيمارها) نشان داد تيمار  T2باعث افزايش عملکرد محصول خشک به ميزان ۳۵ درصد و مقدار فسفر در گياه به ميزان ۱۵ درصد نسبت به تيمار شاهد گرديد. همچنين تيمار T3 باعث افزايش ۳/۱۷ درصد ميزان آهن نسبت به تيمار T6 (شاهد) گرديد. بيشترين درصد فسفر در گياه به ميزان ۲۷/۰ درصد مربوط به تيمار T2 بود كه با تيمارT4  در سطح پنج درصد اختلاف معني داري داشت. نتايج همين بررسي نشان داد كه اختلاف معني داري بين تيمارT2  با ساير تيمار ها وجود نداشت. در سال دوم پژوهش (اثرات باقي مانده) بيشترين درصد فسفر در گياه به ميزان ۲۱/۰ درصد مربوط به تيمار T1 و كمترين درصد فسفر به ميزان ۱۷/۰ درصد مربوط به تيمار T3 مي باشد. تيمار T3 باعث افزايش ۴/۴ درصد روي در سال اول و تيمار T4 باعث افزايش ۱۲ درصد در سال دوم گرديد. در سال اول، تيمار T3 باعث افزايش ۳/۱۷ درصد آهن و در سال دوم، تيمار T2 باعث افزايش ۹۸ درصد آهن در گياه نسبت به شاهد گرديد. نتايج همچنين نشان داد که اختلاف معني داري بين تيمار T2 با ساير تيمارها وجود نداشت.