مقاله تاثير مصرف همزمان کراتين مونوهيدرات و هشت هفته تمرين مقاومتي بر تغييرات كراتين كيناز و ايزوزيم بافت قلبي سرم مردان غير ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۱۶ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف همزمان کراتين مونوهيدرات و هشت هفته تمرين مقاومتي بر تغييرات كراتين كيناز و ايزوزيم بافت قلبي سرم مردان غير ورزشکار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کراتين مونوهيدرات
مقاله تمرين مقاومتي
مقاله كراتين كيناز
مقاله ايزوآنزيم بافت قلبي
مقاله نسبت ايزوآنزيم بافت قلبي به كراتين كيناز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشيري جبار
جناب آقای / سرکار خانم: گاييني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالفتحي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري افشار
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بشيري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: مصرف كراتين مونوهيدرات به دليل اثرات ارگوژنيكي جهت افزايش توده عضلاني و بهبود عملكرد ورزشي، در بين ورزشكاران جوان بسيار متداول است. در حالي كه ابهامات زيادي درباره اثرات جانبي اين مكمل بر شاخص هاي سلامت بويژه دستگاه قلبي – عروقي وجود دارد. از اين رو، تحقيق حاضر به منظور تعيين تاثير مصرف همزمان کراتين مونوهيدرات و هشت هفته تمرين مقاومتي بر تغييرات کراتين کيناز و ايزوزيم بافت قلبي سرم مردان غيرورزشکار انجام شد.
روش بررسي: ۱۷ مرد غيرورزشکار به صورت تصادفي به دو گروه تجربي: تمرين+کراتين (تعداد: ۹) و كنترل: تمرين+دارونما (تعداد: ۸) تقسيم و به روش دوسويه  کور مطالعه شدند. هر دو گروه به مدت هشت هفته (۲۴ جلسه) به تمرين هاي مقاومتي (سه روز در هفته و هر روز سه ست ۱۰ تكراري با شدت ۷۵ درصد يک تکرار بيشينه) پرداختند. آزمودني هاي گروه تجربي در طي پروتكل تمريني، ۲۵۰ ميلي ليتر محلول كراتين مونوهيدرات (۰٫۰۷ گرم/كيلوگرم/روز) مصرف كردند، اما گروه كنترل فقط دارونما (آرد گندم) خوردند. نمونه هاي خوني قبل و ۲۴ ساعت پس از آخرين جلسه دوره تمريني جمع آوري شده و با استفاده از دستگاه اتوآنالايزر ميزان فعاليت آنزيم هاي سرمي كراتين كيناز و ايزوزيم بافت قلبي اندازه گيري شد. داده ها به صورت ميانگين و انحراف استاندارد بيان شده و تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد افزايش فعاليت كراتين كيناز و ايزوزيم بافت قلبي روش هاي آماري در گروه تجربي معني دار بود (CKpre=146.12±۱۴٫۶۱، CKpost=253.66±۲۱٫۳۲، P<0.001؛ CK-MBpre=10.03±۱٫۲۱، CK-MBpost=14.63±۱٫۴۸،P=0.007) اما در گروه كنترل معني دار نبود (CK-MBpre=10.72±۱٫۳۵، CK-MBpost=11.69±، P=0.91).
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهند که مصرف مکمل کراتين مونوهيدرات ممکن است آثار نامطلوبي بر روي شاخص هاي آسيب ميوکارد داشته باشد. با وجود اين، براي شناسايي عوارض جانبي حاد و فرض مصرف مکمل کراتين مونوهيدرات در آينده نياز به انجام مطالعات بيشتر باشد.