مقاله تاثير مصرف کوتاه مدت ال کارنيتين خوراکي بر پارامترهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيکي مرتبط با ليپيدها در ورزش استقامتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۴۵ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف کوتاه مدت ال کارنيتين خوراکي بر پارامترهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيکي مرتبط با ليپيدها در ورزش استقامتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ال – کارنيتين
مقاله اسيد چرب آزاد
مقاله حداکثر اکسيژن مصرفي
مقاله عملکرد استقامتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: پوروقار علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: اقدامي انوش
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيدي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عليرغم مطالعات فراوان در خصوص توصيف مکانيسم هاي اصلي عملکرد ال – کارنيتين، هنوز برخي فرآيندهاي تاثير مکمل سازي آن روي متابوليسم چربي در انسان هاي سالم ناشناخته مانده اند. لذا اين مطالعه به منظور تعيين تاثير مکمل سازي کوتاه مدت خوراکي ال – کارنيتين بر ساز و کارهاي متابوليسم چربي و عملکرد ورزش استقامتي انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه نيمه تجربي به روش آزمايشگاهي بر روي ۳۴ مرد سالم که به شيوه تصادفي در دو گروه ۱۷ نفري تقسيم شدند، انجام گرديد. هر دو گروه کنترل و تجربي يک آزمون ورزشي زيربيشينه ۱۸ دقيقه اي (PWC170) را در دو مرحله جداگانه روي دوچرخه کارسنج اجرا نمودند. در مرحله اول افراد هر دو گروه آزمون ورزشي مذکور را بدون مصرف ال – کارنيتين يا دارونما اجرا نمودند. در مرحله دوم افراد دو گروه مجددا آزمون ورزشي را بعد از ۹۰ دقيقه از مصرف خوراکي ۳ گرم ال – کارنيتين (گروه تجربي) و ۳ گرم لاکتوز (گروه کنترل) اجرا نمودند. بلافاصله پس از اجراي هر آزمون، نمونه گيري خون به منظور اندازه گيري اسيد چرب آزاد و تري گليسريد و ساير مولفه هاي سوخت و ساز چربي  (LDL, HDL, TC, Lipase) انجام گرفت و سپس دو گروه مقايسه شدند.
يافته ها: ميزان اسيد چرب آزاد از ۰٫۷۲±۰٫۱۴ به ۰٫۶۹±۰٫۲۴ ميلي مول بر ليتر و تري گليسريد از ۱۵۸±۴۶ به ۱۵۵±۴۷ ميلي گرم بر دسي ليتر در گروه تجربي رسيد. همچنين شاخص هاي ضربان قلب استراحت و ورزش و حداکثر اکسيژن مصرفي ۳۶±۱۱ در مقابل ۳۵±۹ ميلي ليتر در گيلوگرم بر دقيقه بود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که انتقال ميتوکندريايي اسيد چرب آزاد بواسطه مکمل سازي ال – کارنيتين افزايش نمي يابد. به طور کلي، مکمل سازي ال – کارنيتين با تغييري در روند متابوليسم کربوهيدرات – چربي در افراد سالم همراه نبوده و در بهبود عملکرد استقامتي موثر نيست.