مقاله تاثير مصرف کورتيکواستروئيدهاي استنشاقي بر روي رشد قدي کودکان ۶ تا ۱۲ ساله مبتلا به آسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۱۶ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف کورتيکواستروئيدهاي استنشاقي بر روي رشد قدي کودکان ۶ تا ۱۲ ساله مبتلا به آسم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسم
مقاله بکلومتازون
مقاله فلوتيکازون
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کورتيکواستروئيدهاي استنشاقي به عنوان موثرترين داروهاي ضد التهابي در درمان آسم مورد استفاده قرار مي گيرند. لازم است از نظر عوارض بالقوه احتمالي آنها روي رشد قدي کودکان مبتلا به آسم تحقيقات لازم بعمل آيد. هدف از اين مطالعه ارزيابي اثر درمان با کورتيکواستروئيد هاي استنشاقي(ICSs) بر سرعت رشد قدي کودکان ۶ تا ۱۲ساله مبتلا به آسم بود.
روش کار: در اين کارآزمايي باليني، ۷۰ کودک بيمار ۶ تا ۱۲ ساله مبتلا به آسم با شدت مداوم خفيف يا متوسط به عنوان گروه مورد و ۷۰ کودک سالم در همان مقطع سني به عنوان گروه شاهد به صورت تصادفي انتخاب شدند. بيماران نيازمند به دريافت
ICS به صورت کاملا تصادفي در دو گروه ۳۵ نفري يکي دريافت کننده ۴۵۰ ميکروگرم روزانه بکلومتازون و ديگري دريافت کننده ۲۵۰ ميکروگرم روزانه فلوتيکازون قرار گرفتند. در طول ۱۸ ماه مطالعه از کودکان حاضر در مطالعه طي سه مرحله، اندازه گيري قد به صورت استاندارد بعمل آمد و نهايتا اطلاعات حاصله با نرم افزارSPSS  و آزمونهايT مستقل و کاي اسکوئر و آناليز واريانس براي داروهاي تکراري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: در اين مطالعه، ۱۰۶ نفر پسر (۷۵٫۷%) و ۳۴ نفر دختر (۲۴٫۳%) شرکت کردند. ميانگين سن کودکان ۱٫۰۹±۷٫۳۵ سال بود که تفاوت معني داري از لحاظ سن بين افراد سه گروه مشاهده نشد. ميانگين رشد قد در ۶ ماه پس از مصرفICSs  در گروه بکلومتازون ۳٫۲۶ سانتي متر و در گروه فلوتيکازون ۲٫۹ سانتي متر و گروه کنترل ۳٫۰۱ سانتي متر بود که تفاوت معني داري وجود نداشت. ميانگين رشد قد پس از يک سال از مصرفICS در گروه بکلومتازون ۶٫۲۱ سانتي متر و در گروه فلوتيکازون ۶٫۰۷ سانتي متر و در گروه کنترل ۵٫۹۲ سانتي متر بود که اختلاف معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد مصرف ممتد ۳ تا ۶ ماهه کورتيکواستروئيدهاي استنشاقي (بکلومتازون ۴۵۰ ميکروگرم و فلوتيکازون ۲۵۰ ميکروگرم روزانه) در درمان کودکان ۶ تا ۱۲ ساله مبتلا به آسم تاثيري منفي روي رشد قدي يک سال زمان مصرف ندارد .