مقاله تاثير مقادير مختلف آب خاك بر توسعه ريشه ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۵۵۷ تا ۵۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مقادير مختلف آب خاك بر توسعه ريشه ذرت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت (Zea mays L.)
مقاله توسعه ريشه
مقاله نياز آبي
مقاله تنش رطوبتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي راد راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: ميرنيا سيدخلاق
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي حسينعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد گياه تابعي از توزيع ريشه و فعاليت آن مي باشد. با توسعه ريشه در واحد حجم خاك، جذب آب و مواد غذايي تسهيل خواهد شد. از مهمترين عوامل موثر بر نحوه و ميزان توسعه ريشه، مقدار و مديريت مصرف آب مي باشد. به منظور تعيين مناسب ترين مقدار آب براي دستيابي به حداکثر رشد ريشه ذرت (Zea mays L.)، اين تحقيق در سال ۱۳۸۵ در گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس انجام گرفت. مقدار آب مصرفي ۵۵، ۷۰، ۸۵، ۱۰۰ و ۱۱۰ درصد نياز آبي بود. تيمار ۱۰۰ درصد نياز آبي به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نمونه برداري از ريشه ها در مراحل ۹-۸ برگي، توليد ابريشم و خميري انجام گرفت. وزن مرطوب و خشك، طول، حجم، سطح ريشه در سه مرحله مذکور اندازه گيري شد. علاوه بر اين نسبت وزن ريشه به شاخه نيز محاسبه گرديد. وزن، حجم، سطح و طول ريشه ها با افزايش مقدار آب کاربردي تا تيمار ۱۰۰ درصد نياز آبي افزايش پيدا کرد. در مورد اكثر پارامترها، بين تيمارهاي ۸۵، ۱۰۰ و ۱۱۰ درصد نياز آبي و تيمار ۵۵ درصد نياز آبي، تفاوت ها در سطح ۵ درصد معني دار بود. با افزايش مقدار آب کاربردي، نسبت وزن ريشه به شاخه کاهش يافت. هر چه ميزان آب مصرفي به آب مورد استفاده در تيمار شاهد نزديك مي شد، رشد ريشه ها افزايش، ولي باكاهش آب مصرفي، رشد ريشه ها كاهش يافت. وقتي ميزان آب مصرفي بيشتر از حد نياز آبي ذرت بود عملكرد و شاخص هاي مربوط به آن كاهش يافتند. به دليل معني دار نبودن تفاوت پارامترهاي ريشه  اي تيمار ۷۰ درصد با تيمار شاهد و به منظور صرفه جويي در مصرف آب استفاده از تيمار ۷۰ درصد نياز آبي به جاي مقادير بيشترتوصيه مي گردد.