مقاله تاثير مقادير مختلف نيترات آمونيوم و سولفات پتاسيم بر صفات رويشي و عملکرد پياز خوراکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثير مقادير مختلف نيترات آمونيوم و سولفات پتاسيم بر صفات رويشي و عملکرد پياز خوراکي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پياز خوراکي
مقاله سولفات پتاسيم
مقاله صفات رويشي
مقاله عملکرد
مقاله نيترات آمونيوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملاولي مهنا
جناب آقای / سرکار خانم: بلندنظر صاحبعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدجلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي مطالعه اثر نيترات آمونيوم و سولفات پتاسيم بر صفات رويشي و عملکرد پياز خوراکي، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با نيتروژن در چهار سطح (۲۲٫۵، ۴۵، ۶۷٫۵ و ۹۰ کيلوگرم در هکتار) از منبع نيترات آمونيوم و سولفات پتاسيم در سه سطح (۰، ۷۸٫۳ و ۱۵۶٫۶ کيلوگرم در هکتار) در دوازده تيمار و چهار تکرار در پياز خوراکي رقم قرمز آذرشهر به اجرا درآمد. نتايج بدست آمده نشان داد که نيترات آمونيوم و سولفات پتاسيم بر شاخص هاي رشد مانند قطر پياز، ارتفاع بوته، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک پياز، وزن تر و خشک برگ و شاخص کلروفيل برگ متناسب با مقدار بکار رفته، اثر معني دار داشت، چنانکه افزايش نيترات آمونيوم تا ۹۰ و سولفات پتاسيم تا ۱۵۶٫۶ کيلو گرم در هکتار خاک سبب افزايش شاخص کلروفيل، قطر پياز، ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ شد، در حاليکه وزن تر پياز تنها با مصرف نيترات آمونيوم تا ۶۷٫۵ و سولفات پتاسيم تا ۷۸٫۳ کيلوگرم در هکتار افزايش و پس از آن کاهش يافت. وزن خشک پياز و تعداد برگ نيز با افزايش غلظت نيترات آمونيوم کاهش يافت.