مقاله تاثير مقادير مختلف نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد و ميزان روغن دانه ارقام كنجد در منطقه بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثير مقادير مختلف نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد و ميزان روغن دانه ارقام كنجد در منطقه بوشهر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنجد
مقاله كود نيتروژنه
مقاله رقم
مقاله عملكرد دانه
مقاله درصد روغن دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: بحراني محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير مقادير مختلف كود نيتروژنه (۰، ۳۰ و ۶۰ کيلوگرم در هکتار) بر عملکرد کمي و کيفي سه رقم کنجد (Sesamum indicum L.) (داراب ١٤، زرقان و دشتستان)، آزمايشي در سال ١٣٨٦ در ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان بوشهر انجام گرفت. آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار به اجرا درآمد. كاربرد نيتروژن بر تعداد كپسول در ساقه اصلي، تعداد كپسول در بوته، تعداد شاخه هاي فرعي، عملكرد بيولوژيك، عملكرد دانه و درصد روغن دانه تاثير معني داري داشت، اما بر وزن هزار دانه تاثير معني داري مشاهده نگرديد. شاخص برداشت در بين سطوح كودي نيتروژن ٣٠ و ٦٠ كيلوگرم در هكتار اختلاف معني داري نداشت. با افزايش ميزان كود نيتروژن عملكرد دانه در كليه ارقام به صورت معني داري افزايش يافت. ولي واكنش هر يك از ارقام در كاربرد ميزان هاي مختلف نيتروژن يكسان نبود. اين پژوهش نشان داد كه كنجد رقم محلي دشتستان با كاربرد تيمار كودي ٦٠ كيلوگرم نيتروژن در شرايط منطقه كشت، در بسياري از صفات مورد مطالعه به ويژه عملكرد دانه نسبت به دو رقم محلي زرقان و داراب ١٤ برتري دارد، ولي از لحاظ كيفي رقم داراب ١٤ در مقايسه با دو رقم ديگر داراي درصد روغن بالاتري بود.