مقاله تاثير مقادير مختلف کلرايد روي بر يادگيري و حافظه احترازي غير فعال موشهاي صحرايي نر بالغ ديابتي شده با استرپتوزوتوسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مقادير مختلف کلرايد روي بر يادگيري و حافظه احترازي غير فعال موشهاي صحرايي نر بالغ ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روي
مقاله ديابت
مقاله حافظه
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسرواني سميه
جناب آقای / سرکار خانم: معاضدي احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي طباطبايي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زادكرمي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روي يک عنصر کمياب ضروري است که نقش مهمي در شکل پذيري سيناپسي، تعديل فعاليت دستگاه عصبي مرکزي و يادگيري و حافظه دارد. افزايش جذب روي ممکن است از شرايطي که با کمبود روي همراه هستند مانند ديابت ها محافظت کند. در مطالعات ديده شده کمبود روي در ديابتي ها به دليل دفع بيشتر و يا جذب کمتر آن است. بنابراين در اين مطالعه، تاثير مقادير مختلف کلرايد روي بر يادگيري احترازي غير فعال موشهاي صحرايي نر بالغ ديابتي نژاد ويستار که کمبود روي نداشتند مورد مطالعه قرار گرفت.
روش ها: در اين آزمايش از موش هاي صحرايي (۲۰۰±۲۰g) ديابتي شده با استرپتوزوتوسين استفاده گرديد. موشها بطور تصادفي به گروههايي تقسيم شدند که کلرايد روي (۰, ۳۰, ۵۰, ۷۰, ۱۰۰ mg/kg/day) به روش گاواژ براي دو هفته دريافت مي کردند. گروه شاهد سالم (دوز صفر) نيز به همان حجم آب دريافت کردند. هر موش يکبار در روز طي چهار روز با دستگاه استپ – دان تست مي شد و حافظه گروهها (مدت زماني که موش بر روي سکو مي ماند) ۲۴ ساعت بعد (روز پنجم) اندازه گيري شد.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد کلرايد روي (۳۰, ۵۰, ۷۰, ۱۰۰, mg/kg) طي دو هفته تاثير قابل توجهي بر يادگيري و حافظه احترازي غير فعال موشهاي ديابتي نمي گذارد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد به دليل کمبود روي در موشهاي صحرايي ديابتي، آنها به مقادير بيشتري مکمل روي براي جبران از دست دادن روي در اثر هيپرزينکوريا نياز دارند. بنابراين اين مقادير روي تاثير قابل توجهي بر فرايند يادگيري و حافظه ندارد.