مقاله تاثير مقادير نيتروژن قبل از زمستان بر عملکرد و اجزاي عملکرد ۹ رقم کلزا در منطقه ميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مقادير نيتروژن قبل از زمستان بر عملکرد و اجزاي عملکرد ۹ رقم کلزا در منطقه ميانه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله شاخص برداشت
مقاله روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيدي بنام محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: فربودي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخاني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير مقادير نيتروژن قبل از زمستان بر عملکرد و اجزاي عملکرد ۹ رقم کلزا در منطقه ميانه، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار در مزرعه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه انجام شد. در اين تحقيق ميزان نيتروژن خالص در ۳ سطح (۰- ۵۰ ۱۰۰- کيلوگرم در هکتار) قبل از زمستان مصرف و عملکرد و اجزاي عملکرد ۷ رقم کلزاي پاييزه شامل ارقام Licord، Opera، Okapi، Modena،SLM046 ، طلايه، زرفام و  2رقم کلزاي پاييزه هيبريد به نام هاي Elvise و Ebonita مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان دادند که بين ارقام مورد آزمايش در تمام صفات اختلاف معني داري وجود دارد. افزايش مصرف کود نيز بر صفت تعداد دانه در خورجين بي تاثير، ولي بر ساير صفات تاثير افزايشي داشت، هر چند مصرف ۵۰ کيلو کود باعث کاهش معني دار صفات شاخص برداشت و وزن هزار دانه نسبت به شاهد گرديد. رقم SLM046 بيشترين و رقم Elvise کمترين عملکرد دانه و روغن برخوردار بودند، درحالي که در ساير صفات بين اين دو رقم تفاوت معني داري ملاحظه نگرديد. از دلايل بالاتر بودن عملکرد رقم SLM046 مي توان به ارتفاع بالاتر و در نتيجه تعداد بيشتر خورجين در بوته، افزايش تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه بيشتر و شاخص برداشت بالاتر اشاره کرد. از دلايل پايين بودن عملکرد رقم Elvise مي ‎توان به کم بودن وزن هزار دانه و نيز مهم تر از آن شاخص برداشت کمتر اشاره نمود. بنابراين احتمالا در رقم Elvise ميزان انتقال مجدد مواد از ساقه ها ذخيره اي به دانه ها بسيار کم است، در حالي که در رقم SLM046 اين انتقال مجدد نقش مهم و اساسي را بازي مي کند.