مقاله تاثير مقادير نيتروژن و فسفر بر عملکرد، اجزا عملکرد و درصد اسانس بابونه آلماني (.Matricaria recutita L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثير مقادير نيتروژن و فسفر بر عملکرد، اجزا عملکرد و درصد اسانس بابونه آلماني (.Matricaria recutita L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتروژن
مقاله فسفات
مقاله اسانس
مقاله بابونه آلماني (.Matricaria recutita L)
مقاله کامازولن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليجاني ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: اميني دهقي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوي سيدعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدرضايي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير مقادير نيتروژن (۰، ۴۰ و ۸۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع اوره) و فسفر (۰، ۳۰ و ۶۰ کيلوگرم فسفر در هکتار از منبع سوپر فسفات تريپل) بر ميزان عملکرد و توليد اسانس گياه دارويي بابونه آلماني(Matricaria recutita L.)  آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شاهد تهران در سال ۱۳۸۶ اجرا گرديد. نتايج نشان داد که بين تيمارهاي کود نيتروژنه از نظر عملکرد يعني تعداد گل و وزن خشک گل در بوته اختلاف معني داري در سطح ۰٫۰۱ وجود داشت و ۴۰ كيلوگرم نيتروژن به ترتيب با توليد ۷۴۲٫۲ گل و ۲۰٫۶۳ گرم گل در هر بوته بالاترين عملکرد را داشته و تيمار شاهد با توليد ۵۰۷٫۰۶ تعداد گل و ۱۰٫۰۶ گرم گل در هر بوته کمترين ميزان توليد گل و وزن خشک گل را داشته است. بين تيمارهاي کود فسفات از نظر عملکرد اختلاف معني داري وجود داشته و بيشترين عملکرد مربوط به ۶۰ كيلوگرم فسفر در هکتار با توليد ۸۱۶٫۲۶ گل و ۳۰٫۱۷ گرم در هر بوته بوده است. بنابراين مناسبترين تيمار براي حداکثر عملکرد سطح دوم كود نيتروژنه و سطح سوم كود فسفاته يعني مصرف ۴۰ کيلوگرم نيتروژن و ۶۰ کيلوگرم فسفر در هر هکتار پيشنهاد مي شود. درصد کامازولن در بين ترکيب اسانس اختلاف معني داري را نشان نداد. به طور کلي از نظر ميزان عملکرد و درصد اسانس در گياه بابونه ۴۰ کيلوگرم نيتروژن و ۶۰ کيلوگرم فسفر در هکتار بهترين عملکرد را داشته است.