مقاله تاثير مقادير و تقسيط نيتروژن بر انتقال مجدد ماده خشك در ارقام مختلف برنج (.Oryza sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثير مقادير و تقسيط نيتروژن بر انتقال مجدد ماده خشك در ارقام مختلف برنج (.Oryza sativa L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتروژن
مقاله تقسيط
مقاله انتقال مجدد
مقاله ماده خشک
مقاله ارقام برنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي پشت مساري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پيردشتي همت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنيار محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير مقادير و تقسيط كود نيتروژن بر ميزان انتقال مجدد ماده خشك ارقام مختلف برنج، آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۴ در موسسه تحقيقات برنج كشور (آمل) بصورت كرتهاي دوبار خرد شده در قالب بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار با سه عامل مقادير كود نيتروژن (۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ كيلوگرم در هكتار از منبع اوره)، تقسيط كود نيتروژن (به نسبت هاي متغير در مراحل كاشت، پنجه زني و خوشه رفتن به ترتيب شامل S1 (%50،%۲۵  و %۲۵) و S2 (%25،%۵۰  و %۲۵) و S3 (%25،%۲۵  و %۵۰) و رقم (طارم، شفق و هيبريد (GRH1 انجام گرفت. نتايج نشان داد كه مقادير و تقسيط كود نيتروژن بر مقدار انتقال مجدد ماده خشك كل اندام هاي هوايي، ساقه و برگ ها (غير از برگ پرچم) اثر معني دار داشته، بطوريكه بالاترين مقدار انتقال مجدد ماده خشك از ساقه و كل اندام هوايي مربوط به رقم شفق بود. همچنين بيشترين مقدار انتقال مجدد در سطح كودي ۱۰۰ كيلوگرم در هكتار مشاهده شد. در بين سطوح تقسيط نيز، تقسيط نوع اول (%۵۰،%۲۵  و %۲۵) بالاترين مقدار انتقال مجدد ماده خشك را به خود اختصاص داد. در ميان ارقام برنج، هيبريدGRH1  داراي بيشترين مقدار انتقال مجدد ماده خشك از برگ پرچم و ساير برگ ها بود. بر اساس داده هاي حاصله انتقال مجدد ماده خشك از اندام هاي هوايي (r=0.60)، ساقه(r=0.62)  و ساير برگ ها (r=0.34) از همبستگي مثبت و معني داري با عملكرد شلتوك برخوردار بودند.