مقاله تاثير مقاربت جنسي در تسريع شروع زايمان و جلو گيري از حاملگي طول کشيده در شهرستان يزد در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۱۳ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثير مقاربت جنسي در تسريع شروع زايمان و جلو گيري از حاملگي طول کشيده در شهرستان يزد در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت جنسي
مقاله القا زايمان
مقاله حاملگي طول کشيده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سخاوت ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان كرباسي صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تعدادي از پزشکان بر اين اعتقاد هستند که مقاربت جنسي در زنان حامله ترم، روند زايمان را تسريع مي کند. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير فعاليت جنسي بر تسريع زايمان و جلوگيري از زايمان طول کشيده انجام شده است.
روش كار: اين مطالعه به صورت مقطعي آينده نگر يک سوکور بر روي ۲۱۵ زن حامله ترم با حاملگي کم خطر (بالاي ۳۶ هفته) مراجعه کننده به درمانگاه مراقبتهاي بارداري بيمارستان آموزشي شهيد صدوقي يزد در فاصله سالهاي ۱۳۸۵-۱۳۸۶ انجام شده است. در هر ويزيت هفتگي، از اين افراد در مورد انجام مقاربت جنسي در هفته قبل از آنان سوال شد. اطلاعات بدست آمده از وضعيت و نتايج زايمان در افرادي که مقاربت داشته (گروه مورد) و آنهايي که نداشتند (گروه شاهد) مقايسه گرديد. محاسبات آماري با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ۵/۱۱) و آزمونهاي آماري t و کاي اسکوئر انجام شد.
يافته ها: در ميان ۲۱۵ زن حامله ترم، ۱۰۵ زن حامله در هفته هاي آخر حاملگي (ترم) با ميانگين ۶/۰± ۳/۲ بار در هفته مقاربت جنسي داشته و ۱۱۰ نفر مقاربت جنسي نداشتند. مقاربت در زمان ترم با شروع زودتر زايمان، حاملگي طول کشيده کمتر و نياز کمتر به القا زايمان همراه بود. زايمان خودبخودي در۷/۶۶% گروه مورد و ۲/۴۸% گروه شاهد اتفاق افتاد (p<0.05). زايمان بعد از ۴۰ هفته درگروه مورد (۶/۷%) بطور معني داري نسبت به گروه شاهد (۳/۱۷%) کاهش داشت (p<0.05). ميزان سزارين، تب بعد از زايمان و سلامت نوزاد در دو گروه تفاوت معني داري نداشت.
نتيجه گيري: مقاربت جنسي در زمان حامله ترم مي تواند باعث تسريع در شروع زايمان، جلوگيري از حاملگي طول کشيده و کاهش نياز به القا زايمان گردد.