مقاله تاثير مقاوم سازي بذرهاي لوبيا بر قوه ناميه و سرعت جوانه زني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مقاوم سازي بذرهاي لوبيا بر قوه ناميه و سرعت جوانه زني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاوم سازي
مقاله بذر
مقاله لوبيا
مقاله قوه ناميه
مقاله سرعت جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي پور اميد
جناب آقای / سرکار خانم: منعم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي تاثير مقاوم سازي بذر بر روي قوه ناميه و سرعت جوانه زني لوبيا قرمز رقم اختر، آزمايشي در سال ۱۳۸۷ در آزمايشگاه تکنولوژي بذر دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري انجام شد. پنج تيمار شامل ۱۲ ساعت مرطوب کردن و ۱۲ ساعت خشک کردن بذر طي سه مرحله، ۱۲ ساعت مرطوب کردن و ۱۲ ساعت خشک کردن بذر طي چهار مرحله، ۲۴ ساعت مرطوب کردن و ۲۴ ساعت خشک کردن بذر طي سه مرحله، ۲۴ ساعت مرطوب کردن و ۲۴ ساعت خشک کردن بذر طي چهار مرحله و عدم مقاوم سازي (شاهد) در چهار تکرار در قالب طرح کاملا تصادفي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که بين تيمارهاي مقاوم سازي و شاهد از نظر قوه ناميه و سرعت جوانه زني اختلاف معني داري در سطح %۱ وجود داشت به طوري که در اثر مقاوم سازي بذر درصد و سرعت جوانه زني افزايش يافت. بيش ترين درصد و سرعت جوانه زني به ترتيب با %۹۹٫۲۵ و ۱٫۷۷ روز از تيمار ۲۴ ساعت مرطوب کردن و ۲۴ ساعت خشک کردن بذر طي چهار مرحله به دست آمد. در حالي که اين اعداد در تيمار شاهد به ترتيب %۹۰٫۲۵ و ۲٫۴۵ روز ثبت شد. ضمن اين که بين زمان هاي مختلف مقاوم سازي بذر اختلاف معني داري مشاهده نشد.