مقاله تاثير مقاوم سازي قبل از کشت بذرهاي لوبيا بر عملکرد، اجزاي عملکرد و شاخص برداشت در شرايط تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مقاوم سازي قبل از کشت بذرهاي لوبيا بر عملکرد، اجزاي عملکرد و شاخص برداشت در شرايط تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاوم سازي بذر
مقاله تنش خشکي
مقاله لوبيا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منعم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثر مقاوم سازي بذرهاي لوبيا بر عملکرد و شاخص برداشت لوبيا قرمز رقم اختر آزمايشي طي دو سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در مزرعه آموزشي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري انجام شد. اين تحقيق به صورت طرح کرت هاي يکبار خرد شده در قالب بلوک هاي کاملا تصادفي با چهار تکرار انجام شد. آبياري در تمام دوره رشد و قطع آبياري از زمان گلدهي به بعد در کرت هاي اصلي و ۵ روش مقاوم سازي شامل: ۱۲ ساعت خيساندن بذرها و ۱۲ ساعت خشک کردن آن ها در سايه در سه نوبت، ۱۲ ساعت خيساندن بذرها و ۱۲ ساعت خشک کردن آن ها در سايه در چهار نوبت، ۲۴ ساعت خيساندن بذرها و ۲۴ ساعت خشک کردن آن ها در سايه در سه نوبت، ۲۴ ساعت خيساندن بذرها و ۲۴ ساعت خشک کردن آن ها در سايه در چهار نوبت و نبود مقاوم سازي بذرها در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس مرکب نشان داد که در شرايط تنش خشکي، مقاوم سازي بذرهاي لوبيا موجب افزايش عملکرد دانه، تعداد غلاف بوته، وزن صد دانه و شاخص برداشت شد. همچنين در بين زمان هاي مختلف مقاوم سازي بذر نيز تيمار ۲۴ ساعت خيساندن بذرها و ساعت خشک کردن آن ها در سايه در چهار نوبت بيشترين تاثير را داشت. در شرايط بدون تنش، مقاوم سازي بذر تاثير معني داري بر صفات اندازه گيري شده نداشت.