مقاله تاثير مقايسه دو رژيم غذايي ايزوکالريک کم چرب و نمايه گلايسمي پايين بر روي سطح لپتين سرم در زنان چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تاثير مقايسه دو رژيم غذايي ايزوکالريک کم چرب و نمايه گلايسمي پايين بر روي سطح لپتين سرم در زنان چاق
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقي
مقاله رژيم غذايي با نمايه گلايسمي پايين
مقاله رژيم غذايي کم چرب
مقاله لپتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زهره
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعه ها نشان دادند که رژيم غذايي کم کالري با نمايه گلايسمي پايين با کاهش بيان ژن ob مسوول توليد لپتين) در بافت چربي زير پوستي همراه است. مطالعه کنوني به منظور بررسي تاثير دو رژيم غذايي ايزوکالريک کم چرب و نمايه گلايسمي پايين در کاهش وزن و شاخص توده بدن، درصد توده چربي بدن و سطح لپتين سرم مي باشد.
روش بررسي: در اين کار آزمايي باليني ۴۶ زن چاق در محدوده سني ۵۵-۱۸ سال با (BMI≥۲۷)، مراجعه کننده به درمانگاه مطهري شيراز به طور تصادفي به دو گروه رژيمي کم چرب و نمايه گلايسمي پايين تقسيم شده و به مدت ۶ هفته رژيم کم چرب يا نمايه گلايسمي پايين دريافت کردند. پارامترهاي وزن، شاخص توده بدن، درصد توده چربي بدن، غلظت گلوکز ناشتا و ۲ ساعت پس از غذا، لپتين ناشتا و ۲ساعت بعد از غذا در ابتدا و انتهاي ۶ هفته اندازه گيري شد.
يافته ها: تغييرات وزن بدن، شاخص توده بدني، توده چربي بدن، نسبت دور کمر به باسن، گلوکز ناشتا و سطح لپتين ناشتا و ۲ ساعت بعد از غذا در ابتداي مطالعه نسبت به زمان پايان مطالعه در هر گروه کاهش قابل ملاحظه اي نشان داد (P<0.05) و هيچ گونه اختلاف معناداري بين دو گروه نسبت به پارامترهاي اندازه گيري شده ديده نشد.
نتيجه گيري: مقايسه دو رژيم غذايي کم چرب و نمايه گلايسمي پايين نشان داد که هر دو روش در کاهش سطح لپتين سرم، درصد چربي و شاخص توده بدن اثر مشابه اي دارند.