مقاله تاثير مقدار مصرف نيتروژن بر ميزان پروتيين دانه و کارايي مصرف نيتروژن گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۵۲ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تاثير مقدار مصرف نيتروژن بر ميزان پروتيين دانه و کارايي مصرف نيتروژن گندم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتيين دانه
مقاله کارايي مصرف نيتروژن
مقاله گندم
مقاله نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمندفر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طهراني محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: دلنوازهاشملويان بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي تاثير مقدار مصرف نيتروژن بر ميزان پروتيين دانه و کارآيي مصرف نيتروژن در گندم، آزمايشي گلخانه اي به صورت فاکتوريل در غالب طرح پايه به طور کامل تصادفي در شرايط کنترل شده نور و دما در سه تکرار به اجرا درآمد. در اين تحقيق، دو رقم گندم به نام هاي پيشتاز (C1) و سپاهان (C2) در شش ميزان کود نيتروژنه صفر (N1)، ۳۰ (N2)، (N3) 60،(N4) 90 ، (N5) 120 و (N6) 150 ميلي گرم بر کيلوگرم نيتروژن خالص از منبع اوره ۴۶% مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمايش نشان داد که با افزايش مقادير مصرف نيتروژن، ميزان عملکرد دانه، ميزان پروتيين دانه و عملکرد پروتيين دانه به صورت معني دار افزايش يافت ولي کارآيي استفاده از نيتروژن، کارآيي زراعي و کارآيي فيزيولوژيک به طور معني داري کاهش پيدا کرد. در مقايسه دو رقم نيز مشخص شد که رقم پيشتاز در صفت عملکرد دانه و رقم سپاهان در صفت ميزان پروتيين، بيش ترين مقادير را به خود اختصاص دادند. هم چنين در اين آزمايش بالاترين مقدار پروتيين دانه مربوط به تيمار N6C2 به ميزان ۱۰٫۶۵ درصد بود.