مقاله تاثير مكمل ياري حاد ال-كارنيتين بر آستانه بي هوازي و تجمع لاكتات طي يك فعاليت بيشينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثير مكمل ياري حاد ال-كارنيتين بر آستانه بي هوازي و تجمع لاكتات طي يك فعاليت بيشينه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد ورزشي
مقاله ال-کارنيتين
مقاله آستانه بيهوازي
مقاله لاکتات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورشاهي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: كيمياگر سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تغذيه مناسب، پيش شرط ضروري براي بهبود موثر عملكرد ورزشي، آماده سازي، رفع خستگي پس از فعاليت و جلوگيري از آسيب ديدگي ورزشكاران است. مكملهاي تغذيه هاي شامل كربوهيدراتها، پروتئينها، ويتامينها و مواد معدني در حد مجاز توصيه شده به طور گستردهاي در زمينه هاي ورزشي گوناگون منبع كمكي هستند. هدف از مطالعه حاضر، بررسي تاثير مكمل دهي حاد ال-كارنيتين بر آستانه بي هوازي و تجمع لاكتات طي فعاليت بيشينه بود.
مواد و روش ها: تحقيق به صورت كارآزمايي باليني دوسوكور و متقاطع انجام شد. ۱۲ نفر از دانشجويان مذكر رشته تربيت بدني به طور تصادفي با ميانگين سني ۶۴/۰±۷۵/۲۱ سال و ميانگين شاخص توده بدني ۹۴/۰±۷۰/ ۲۳ كيلوگرم بر متر مربع در اين تحقيق شركت كردند. آزمودني ها به صورت تصادفي به دو گروه مكمل و دارونما تقسيم شدند. ۹۰ دقيقه قبل از اجراي پروتكل تعديل يافته كانكاني به گروه مكمل ۲ گرم ال-كارنيتين به شكل قرص درml 200 آب همراه با ۶ قطره آبليمو و به گروه دارونما فقط ml 200 محلول آبليمو تجويز شد. براي جمع آوري داده هاي مربوط به گازهاي تنفسي آزمودني ها حين اجراي آزمون كانكاني تعديل شده از دستگاه گاز آناليزور استفاده شد. براي بررسي تغييرات و تحليل داده ها از آزمون آناليز واريانس يك طرفه با اندازه گيري تكراري (repeated measurement) استفاده شد. سطح معنيداري كمتر از ۵ ۰/۰ منظور شد.
يافته ها : افزايش معني داري در زمان رسيدن به آستانه بي هوازي گروه مكمل ال-كارنيتين (۶۵/۰± ۱۴/۱۹ دقيقه) نسبت به گروه دارونما (۲۸/۰±۱۶ دقيقه) وجود داشت. همچنين، در ميزان اختلاف تجمع لاكتات در گروه مكمل (۱۹/۰±۸۷/۳) و گروه دارونما (۵۸/۰±۰۸/۶) كاهش معني داري (۰۰۱/۰=p) مشاهده شد. حداكثر اكسيژن مصرفي در گروه دريافت كننده مكمل ال-كارنيتين (۴۸/۱±۵۴/۵۰) نسبت به گروه دارونما (۵۱/۱±۱۶/۴۵) افزايش معني داري (۰۰۰/۰=p) نشان داد. در نسبت تبادل تنفسي به دست آمده از دو گروه تفاوت معنيداري (۹۷۱/۰=p) مشاهده نشد.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه مكمل ال-كارنيتين قادر به كاهش تجمع لاكتات و به تاخير انداختن آستانه بي هوازي متعاقب يك فعاليت بيشينه است و با افزايش حداكثر اكسيژن مصرفي منجر به بهبود عملكرد ورزشي خواهد شد.