مقاله تاثير مكمل گيري كوتاه مدت اسيدفوليك بر سطوح هوموسيستئين پلاسماي مردان جوان فعال به دنبال يک جلسه تمرين وامانده ساز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثير مكمل گيري كوتاه مدت اسيدفوليك بر سطوح هوموسيستئين پلاسماي مردان جوان فعال به دنبال يک جلسه تمرين وامانده ساز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوموسيستئين
مقاله اسيدفوليك
مقاله فولات سرمي،ويتامين B-12
مقاله ورزش وامانده ساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح محمدي ضيا
جناب آقای / سرکار خانم: پورامير مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صادق پور بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: سماواتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير مکمل گيري كوتاه مدت اسيدفوليک بر سطوح هوموسيستئين پلاسماي مردان جوان فعال به دنبال يک جلسه تمرين وامانده ساز بود.
روش کار: بدين منظور ۱۲ نفر از دانشجويان عضو تيم فوتبال دانشگاه مازندران (ميانگين سن ۲۱٫۸۳±۲٫۲۰ سال و هوموسيستئين ۱۳٫۵۳±۰٫۵۸ ميكرو مول در ليتر) انتخاب، و به طور تصادفي به دو گروه ۶ نفري تجربي و کنترل تقسيم شدند. از آزمودني ها در وضعيت حداقل ۱۲ ساعت ناشتايي، قبل و بلافاصله بعد از انجام آزمون وامانده ساز روي نوارگردان، خون گيري به عمل آمد. گروه تجربي به مدت ۲ هفته به ميزان ۸۰۰ ميکروگرم در روز مکمل اسيدفوليک مصرف کرد. پس از دوره مکمل گيري، قبل، بلافاصله و ۱۵ دقيقه بعد از آزمون وامانده ساز مجددا خون گيري به عمل آمد. سطوح هوموسيستئين پلاسما در اين پژوهش با استفاده از کيت و روش آنزيماتيك، و سطوح فولات سرمي و B12 نيز از طريق روش راديوايمونواسي برآورد شدند.
نتايج: ۲ هفته مکمل گيري اسيدفوليک تغيير معناداري در سطوح پايه فولات (p=0.450)، (P=0.064) B12 و هوموسيستئين پلاسما (p=0.836) ايجاد نکرد، اما سطوح هوموسيستئين ۱۵ دقيقه پس از فعاليت وامانده ساز در گروه تجربي نسبت به گروه دارونما تفاوت معناداري داشت (P=0.001). مکمل گيري کوتاه مدت اسيدفوليک بر سطوح هوموسيستئين افراد فعال تاثير معني داري ندارد، اما بر پايداري کاهش ايجاد شده پس از ورزش وامانده ساز موثر است.