مقاله تاثير منابع مختلف كودهاي محتوي نيتروژن پايه بر عملكرد، كارايي و درصد بازيافت نيتروژن در گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير منابع مختلف كودهاي محتوي نيتروژن پايه بر عملكرد، كارايي و درصد بازيافت نيتروژن در گندم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم (Triticum aestivum L.)
مقاله عملكرد
مقاله كارايي نيتروژن (NUE)
مقاله درصد بازيافت نيتروژن (NARF)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: بابااكبري ساري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي ساره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير منابع مختلف كودهاي محتوي نيتروژن پايه، بر عملكرد، كار ايي نيتروژن (NUE) Nitrogen Use Efficiency و درصد بازيافت نيتروژن (NARF) Fraction Nitrogen Apparent Recovery، در گندم آبي(Triticum aestivum L.)، آزمايشي دو ساله در ايستگاه تحقيقات خاك و آب كرج از سال ۱۳۸۳ اجرا گرديد. آزمايش در سال اول در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با ۶ تيمار و ۳ تكرار انجام شد. تيمار اول (شاهد) شامل مصرف تمامي عناصر غذايي پر مصرف و كم مصرف – (ريزمغذي) منهاي نيتروژن)؛ تيمار دوم=مصرف ۱۵۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن از منبع اوره به عرف گندمكاران پيشرو (سه بار سرك اوره)؛ تيمار سوم=يك سوم نيتروژن از منبع اوره با پوشش گوگردي(SCU)  به صورت پايه + دو سرك اوره؛ تيمار چهارم=مصرف تمام ۱۵۰ كيلوگرم نيتروژن به صورت پايه از منبع SCU؛ تيمار پنجم=مصرف ۱۵۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن از منبع اوره در دو سرك اوره (عرف زارعين معمولي) و تيمار ششم=يك سوم نيتروژن از منبع كود كامل پرمصرف به صورت پايه+دو سرك اوره انجام شد. پس از بررسي نتايج سال اول، مقادير عناصر غذايي مازاد موجود در كودهاي كامل پرمصرف (فسفر، پتاسيم و روي) و  SCU(گوگرد) تامين، مقدار نيتروژن مصرفي تا ۱۸۰ كيلوگرم در هكتار افزايش داده شد و هفت تيمار به شرح تيمار اول=شاهد؛ تيمار دوم=دو سرك اوره؛ تيمار سوم=سه سرك اوره؛ تيمار چهارم=پنج سرك اوره با آب آبياري؛ تيمار پنجم=اوره پايه زير بذر+چهار سرك اوره؛ تيمار ششم=اوره پايه از منبع +SCU چهار سرك اوره و تيمار هفتم=اوره پايه از منبع كود كامل پرمصرف+چهار سرك اوره اعمال گرديد. پس از عمليات آماده سازي زمين، طرح پياده گرديد. ساير كودهاي مورد نياز بر اساس آزمون خاك تامين شد. نتايج حاصله در سال اول نشان داد، عملكرد دانه در تيمارهاي دوم و ششم (۵۱۴۵ و ۵۰۶۷ كيلوگرم در هكتار) در مقايسه با شاهد (۳۰۶۸ كيلوگرم در هكتار) به طور معني داري در سطح يك درصد افزايش يافت. NUE (13.8 و ۱۳٫۲ كيلوگرم در كيلوگرم) و NARF (41.2 و ۳۸٫۲ درصد) نيز در اين دو تيمار در گروه برتر قرار گرفتند. در سال دوم، بيشترين عملكرد (۶۳۳۵ كيلوگرم در هكتار)، كارايي (۱۶٫۲ كيلوگرم در كيلوگرم) و بازيافت نيتروژن (۵۰ درصد) در تيمار ششم مشاهده شد. علت افزايش عملكرد،NUE  و NARF در سال دوم آزمايش عمدتا مربوط به جايگزيني SCU و كود كامل پرمصرف با اوره پايه، افزايش مقدار نيتروژن و تعداد دفعات تقسيط بود. بازده اقتصادي براي هر دو سال محاسبه و همين تيمارها در گروه برتر قرار گرفته و ميانگين آنها بدون اعمال هرگونه يارانه به ترتيب ۱۴، ۸ و ۴ گرديد. به رغم آن كه بازده اقتصادي تيمار دوم بيشترين بود. ليكن به دلايل متعددي از جمله افزايش عملكرد هكتاري دانه گندم، افزايش NUE و NARF، ذخيره سازي عناصر غذايي بيشتر در خاك ذخيره سازي، جلوگيري از هدررفت (آبشويي و تصعيد) نيتروژن و حفظ محيط زيست، جايگزيني يك سوم اوره مصرفي (قبل از كاشت) با كود كامل پرمصرف و يا SCU مورد تاييد قرار گرفت. بنابراين، اجرائي نمودن نتايج حاصله در چند استان گندم خيز كشور، توصيه مي گردد.