مقاله تاثير منابع و مقادير کود نيتروژنه بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت رقم سينگل کراس ۷۰۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تاثير منابع و مقادير کود نيتروژنه بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت رقم سينگل کراس ۷۰۴
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتروژن
مقاله ذرت سينگل كراس ۷۰۴
مقاله عملکرد
مقاله Zeam

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: صيامي كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر منابع و مقادير کودهاي نيتروژنه بر عملکرد دانه و اجزاي آن در ذرت رقم سينگل کراس ۷۰۴، آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۲ در اراضي مزرعه تحقيقاتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه انجام شد. در اين مطالعه دو سطح کود نيتروژنه شامل نيترات آمونيوم و اوره با سه سطح ميزان کود شامل ۱۰۰،۱۶۰ و ۲۲۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار بصورت يک طرح فاکتوريل و در قالب آزمايش بلوک هاي کاملا تصادفي با ۴ تکرار انجام گرديد و در هر تکرار يک کرت نيز به عنوان شاهد بدون دريافت كود نيتروژنه در نظر گرفته شد. کاشت در تاريخ ۲۳ ارديبهشت ماه و به صورت جوي و پشته با دست و بر روي رديف هايي به فواصل ۷۵ سانتي متر و تراکم ۶۷ هزار بوته در هکتار انجام شد. کودهاي نيتروژنه در سه زمان شامل كاربرد همزمان با کاشت، مرحله چهار برگي و مرحله ۸ برگي به صورت سرک در اختيار گياه قرار گرفت. براي تعيين عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک در زمان رسيدگي فيزيولوژيکي، بوته ها از ۵ متر مربع سه رديف مياني و براي اندازه گيري اجزاي عملکرد، ۱۵ بوته به طور تصادفي از هر کرت انتخاب و تعداد بلال در بوته، تعداد بلال در رديف و تعداد دانه در رديف شمارش و وزن هزار دانه مشخص گرديد. نتايج حاصل از آزمايش نشان داد که کود نيترات آمونيوم عملکردي بالاتر از کود اوره دارد و ميزان ۱۶۰ و ۲۲۰ کيلوگرم در هکتار نيتروژن خالص، عملکرد مساوي و بيشتر از تيمار شاهد و ۱۰۰ کيلوگرم در هکتار توليد مي کند. عملکرد بالاي تيمار نيترات آمونيوم به کارايي ذرت در جذب بالاي آن و عملکرد پايين تر کود اوره به اتلاف نيتروژن در اثر تصعيد و شستشو نسبت داده شد.