مقاله تاثير منبع و مقدار نيتروژن بر روند فعاليت آنزيمي يک خاک آهکي تحت كشت ذرت علوفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثير منبع و مقدار نيتروژن بر روند فعاليت آنزيمي يک خاک آهکي تحت كشت ذرت علوفه اي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کود مرغي
مقاله کود اوره
مقاله اوره آز
مقاله الکالين فسفاتاز
مقاله ساکاراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فريدوني ناغاني ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي گهرويي فائز
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح سيف اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اضافه كردن كودهاي آلي و شيميايي به عنوان مواد اصلاحي براي بهبود حاصلخيزي و كيفيت خاک ممكن است فعاليت ميکروبي و آنزيمي خاک را تحت تاثير قرار دهد. اين مطالعه به اثر سطوح مختلف نيتروژن از منبع کود مرغي و اوره بر روند فعاليت آنزيم هاي اوره آز، الكالين فسفاتاز و ساکاراز يك خاك آهكي با بافت لوم رسي در طي دوره رشد ذرت (Zea mays L.) تحت شرايط مزرعه مي پردازد. تيمارهاي اين آزمايش شامل، شاهد (عدم مصرف کود)، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع کود مرغي و ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع کود اوره به صورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي كامل تصادفي با چهار تکرار بودند. فعاليت آنزيم اوره آز، الکالين فسفاتاز و ساکاراز طي پنج مرحله مختلف به فاصله زماني ۲۰ روز يك بار پس از اعمال تيمارها در طول رشد گياه اندازه گيري شد. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد فعاليت آنزيم اوره آز ، الكالين فسفاتاز و ساکاراز در همه تيمارهاي كودي در مقايسه با تيمار شاهد (بدون كود) افزايش معني دار يافت. همچنين سطوح كودي و زمان نيز اثر معني دار يافت. همچنين سطوح کودي و زمان نيز اثر معني دار (p<0.05) بر فعاليت آنزيمي خاک داشتند. نتايج اين آزمايش همچنين همبستگي مثبت و معني دار (r=0.58**) بين عملکرد ذرت با فعاليت آنزيم اوره آز نشان داد، در حالي که همبستگي بين عملکرد ذرت و فعاليت الکالين فسفاتاز و ساکاراز مشاهده نشد. به طور کلي نتايج نشان داد کود مرغي به دليل تحريک فعاليت ميکروبي ناشي از کربن قابل تجزيه در آن، در افزايش فعاليت آنزيمي خاک موثرتر از کود اوره عمل مي کند.