مقاله تاثير منطقه آزاد چابهار بر توسعه گردشگري حوزه نفوذ آن با بهره گيري از مدل رگرسيون و آزمون T-test که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير منطقه آزاد چابهار بر توسعه گردشگري حوزه نفوذ آن با بهره گيري از مدل رگرسيون و آزمون T-test
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطقه آزاد تجاري – صنعتي
مقاله گردشگري
مقاله آزمون T-test تک نمونه اي
مقاله مدل رگرسيون
مقاله چابهار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: آقاسي زاده عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصولا بسياري از کشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه براي دستيابي به هدف هايي چون؛ توسعه اقتصاد ملي، جذب سرمايه هاي خارجي، استفاده از مزيت هاي نسبي منطقه اي، ايجاد فرصت هاي شغلي، افزايش درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي خدماتي، توسعه منطقه اي و تبديل بخش هاي عقب مانده به قطب هاي توسعه و غيره اقدام به تاسيس مناطق آزاد نموده اند و توسعه فعاليت هاي گردشگري در مناطق آزاد، يکي از راهبردهاي مهم جهت تحقق اهداف مذکور تلقي مي گردد. سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي چابهار يکي از مناطق آزاد ايران است که با توسعه کارکردهاي گردشگري به عنوان يکي از راهبردها و اهداف توسعه اي، مي تواند تحقق بخش توسعه منطقه اي در جنوب شرق کشور باشد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل رگرسيوني اين تحقيق بيانگر آن است که در اين زمينه موفقيت چنداني نداشته است. بطوريکه مولفه هاي حمل و نقل دريايي، تبليغات و بازاريابي، امکانات گردشگري درماني و امکانات تفريحي و فرهنگي به ترتيب با ضرايب ۰٫۰۸۷ ۰٫۰۸۱ ۰٫۰۷۸ ۰٫۰۷۶ داراي بيشترين ميزان تاثيرگذاري منفي و عواملي مثل ساختارهاي زيربنايي مربوط به گاز و تلفن و مديريت با ضرايب ۰٫۰۳۴ ۰٫۰۶ ۰٫۰۶۱ داراي کمترين ميزان تاثيرگذاري در اين عدم توفيق بوده اند. اينک رهيافت اين پژوهش آن است که جهت رفع اين نارسايي ها، عواملي مانند توسعه تبليغات و بازاريابي، حمل و نقل ريلي، زيرساخت هاي مربوط به فاضلاب، ايجاد اماکن و امکانات ورزشي، افزايش تعداد اقامتگاه ها و آژانس هاي مسافرتي و راهنماي مخصوص گردشگري در آينده، در عين حال تحول در نظام مديريت گردشگري منطقه و جهت گيري به سوي مديريتي جامع واحد و همه جانبه نگر با مشارکت و همفکري مردم محلي در تمامي مراحل برنامه ريزي و اجراي طرح هاي توسعه گردشگري مي تواند در اين ارتباط رهگشا بوده و بيشترين تاثير را در توسعه توريسم منطقه چابهار داشته باشند.