مقاله تاثير منفي تنش خشكي بر عملكرد گلرنگ از طريق کاهش سطح فتوسنتزكننده و كارايي کوانتومي فتوسيستم II که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۷۵ تا ۳۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثير منفي تنش خشكي بر عملكرد گلرنگ از طريق کاهش سطح فتوسنتزكننده و كارايي کوانتومي فتوسيستم II
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله فلورسانس کلروفيل
مقاله عملکرد دانه
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله رژيم آبياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميلادي لاري اسما
جناب آقای / سرکار خانم: احسان زاده پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکي مهم ترين عامل محدودکننده توليد گياهان در جهان مي باشد و بخش اعظم اراضي کشور ايران جزو مناطق خشک و نيمه خشک طبقه بندي مي گردد. جهت بررسي تاثير رژيم آبياري بر فلورسانس کلروفيل، عملکرد و اجزا عملکرد گلرنگ پژوهشي در سال ۱۳۸۶ با استفاده از طرح کرتهاي خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در مزرعه پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان اجرا شد. در اين تحقيق فاکتور اصلي رژيم آبياري بر اساس تبخير تجمعي از طشت تبخير کلاس A شامل سه سطح آبياري پس از  I1(75 ميلي متر تبخير)، I2) 105 ميلي متر تبخير) و I3 (135 ميلي متر تبخير) و فاکتور فرعي شش ژنوتيپ گلرنگ شامل اراک ۲۸۱۱، کوسه، نبراسکا ۱۰،,C111 S149  S149 و K12 بود. اعمال رژيم هاي آبياري پس از استقرار و تنک کردن بوته ها آغاز شد. رژيم آبياري برشاخص سطح برگ، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، درصد روغن و همچنين پارامترهاي فلورسانس کلروفيل در دو مرحله طبق دهي و گرده افشاني تاثير معني داري گذاشت، اما شاخص برداشت تحت تاثير رژيم آبياري قرار نگرفت. سطح آبياري I3 کمترين عملکرد بيولوژيک (۲۴٫۶۵ گرم در بوته)، عملکرد دانه (۱۳۹۳٫۴۷ کيلوگرم در هکتار) و درصد روغن (۲۶٫۴ درصد) را به خود اختصاص داد. همچنين پارامتر فلورسانسي FV/FM (بيشينه کارايي کوانتومي فتوسيستم II) در هر دو مرحله اندازه گيري در سطح آبياري I3 نسبت به سطح I1 کاهش يافت (از ۰٫۷۳۴ به ۰٫۶۹۴). با توجه به نتايج بدست آمده مي توان نتيجه گيري نمود که کمبود آب در سطح آبياري I3 هم از طريق كاهش سطح فتوسنتزكننده و هم كارآيي سيستم فتوسنتزي بر عملکرد و اجزاي عملکرد درگلرنگ تاثير منفي مي گذارد و پارامترهاي فلورسانس کلروفيل در ارتباط با تشخيص تاثير تنش خشکي بر فتوسنتز گلرنگ مي توانند به کار گرفته شوند.