مقاله تاثير مهار اکتو نوکلئوتيداز بر شدت اثرات ضد تشنجي ناشي از اعمال تحريک الکتريکي با فرکانس پايين در مدل صرعي کيندلينگ مسير پرفورنت در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير مهار اکتو نوکلئوتيداز بر شدت اثرات ضد تشنجي ناشي از اعمال تحريک الکتريکي با فرکانس پايين در مدل صرعي کيندلينگ مسير پرفورنت در موش صحرايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشنج
مقاله تحريک الکتريکي با فرکانس پايين
مقاله آدنوزين
مقاله AOPCP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زراعتي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرنجفي زاده سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: جوان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سمنانيان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نامور سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شيوع زياد بيماري صرع و مقاومت ۴۰ درصد از بيماران صرعي به دارو درماني، تحقيقات زيادي براي يافتن راه هاي درماني جديد را باعث شده است. از روش هاي جديد در درمان صرع تحريک الکتريکي با فرکانس پايين (LFS) است. يکي از مکانيسم هاي احتمالي اثر ضدتشنجي LFS، افزايش آدنوزين است. در اين مطالعه نقش مسير توليد آدنوزين از ATP توسط آنزيم اكتونوکلئوتيداز در ايجاد اثرات ضد تشنجي مورد بررسي قرار گرفت.
روش ها: حيوانات با تحريک الكتريكي مسير پرفورنت به روش سريع (۱۲ تحريك در روز) كيندل شدند. هر روز در گروهي از حيوانات به دنبال تحريكات كيندلينگ اعمال
LFS صورت گرفت. در گروه ديگر قبل از اعمال LFS دارويAOPCP با دوز ۵۰ ميكرومولار داخل بطن مغز تزريق گرديد. گروهي از حيوانات نيز به دنبال تحريكات كيندلينگ فقط داروي AOPCP با دوز ۵۰ و ۱۰۰ ميكرومولار دريافت كردند. كميت هاي رفتاري تشنج و كميت هاي الكتروفيزيولوژيك (شامل مدت زمان تخليه هاي متعاقب و پتانسيلهاي ميداني) ثبت مي گرديد.
يافته ها: اعمال
LFS همانند تحقيقات قبلي باعث كاهش معني دار تمام كميت هاي تشنجي گرديد. تزريق AOPCP قبل از اعمال LFS تاثير معني داري بر اثرات ضد تشنجي آن نداشت اما تزريق AOPCP با دوز ۱۰۰ ميكرومولار در حيواناتي که فقط تحريکات کيندلينگ دريافت مي کردند باعث افزايش معني داري در كميت هاي تشنجي گرديد.
نتيجه گيري: نتايج حاصله نشان مي دهد كه احتمالا توليد آدنوزين از طريق مسير اكتونوکلئوتيداز نقش مهمي در بروز اثرات ضد تشنجي
LFS ندارد اما توليد آدنوزين درون زاد از طريق اين مسير نقش مهمي بر روند كيندلينگ دارد.