مقاله تاثير مواد آلي مختلف بر عملكرد كلزا و برخي خصوصيات خاك در شمال خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۲۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تاثير مواد آلي مختلف بر عملكرد كلزا و برخي خصوصيات خاك در شمال خوزستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جرم مخصوص ظاهري خاک ،كلزا
مقاله كمپوست كود گوسفندي
مقاله كمپوست باگاس نيشكر
مقاله كاه گندم
مقاله ماده آلي خاك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاشاهي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير مواد آلي بر عملكرد كلزا (رقم۷۰۴۵٫۹۱  PF) و برخي خصوصيات خاك در سال زراعي ۱۳۸۰ – ۸۱ اين آزمايش در مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد – دزفول به صورت آزمايش كرت هاي يكبار خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار اجرا گرديد. كرت هاي اصلي شامل منابع مختلف مواد آلي (كمپوست كودگوسفندي، كمپوست باگاس نيشكر و كاه گندم) و كرت هاي فرعي شامل مقادير مختلف مواد آلي (۵، ۱۰ و ۱۵ تن در هكتار) بودند. همچنين در هر تكرار يك كرت به عنوان شاهد (بدون مصرف مواد آلي) در نظر گرفته شد. نتايج آزمايش نشان داد كه كاربرد مواد آلي به خصوص كمپوست كود گوسفندي و كمپوست باگاس نيشكرموجب افزايش محصول كلزا گرديد، به طوري كه تفاوت عملكرد حاصل از مصرف مواد آلي نسبت به شاهد حدود يك تن در هكتار بود. از طرفي مصرف مواد آلي باعث ارتقا ماده آلي خاك و كاهش جرم مخصوص ظاهري خاك شد. لذا با توجه به نتايج بدست آمده مصرف ۵ تن در هكتار كمپوست كود گوسفندي و يا كمپوست باگاس نيشكر توام با مصرف كودهاي شيميايي نيتروژني، فسفري و پتاسيمي بر اساس تجزيه خاك توصيه مي گردد.