مقاله تاثير مواد شور قالي بر خواص نخ هاي پشمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۲ تا ۷ منتشر شده است.
نام: تاثير مواد شور قالي بر خواص نخ هاي پشمي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پشمي
مقاله سود
مقاله سديم هيدروسولفيت
مقاله کلسيم هيپوکلريت
مقاله خواص نوري
مقاله خواص مکانيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالب پور فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شور صادراتي قالي براي افزايش درخشندگي و ملايم کردن رنگ ها صورت مي گيرد. براي آزمايش غلظت هاي مختلف سود سوزآور ۲، ۵ و۱٠ درصد، سديم هيدروسولفيت ۲۵/٠ و ۱ درصد و کلسيم هيپوکلريت ۱ درصد براي آزمايش نخ پشمي قالي که با روناس رنگ شده بود، انتخاب شد. خواص نوري، نمره، استحکام و ازدياد طول تا حد پارگي نخ ها اندازه گيري شد. نتايج نشان مي دهد که افزايش غلظت قليا، باعث افزايش روشنايي و نيز تغيير نمره نخ ها مي شود. همين طور اثر سديم هيدروسولفيت روي اين نمونه ها به طور معني داري (p<0.05) باعث افزايش روشنايي شده و اين اثر با استفاده از کلسيم هيپوکلريت بيشتر مي شود. اگرچه قليا به تنهايي تاثير معني داري بر استحکام و ازدياد طول نخ نداشت اما از استحکام نخ ها بعد از واکنش با سديم هيدروسولفيت و کلسيم هيپوکلريت بطور معني داري (p<0.05) کاسته شد. نتايج حاصله مشخص مي کند که عمليات شور قالي براي کاهش رنگ و افزايش درخشندگي بايد بطور دقيق صورت گيرد، زيرا نوع و غلظت موادشيميايي شوينده هاي قالي تاثير زيادي بر تخريب پشم و کيفيت فرش مي گذارند.