مقاله تاثير مواد شوينده شيميايي، بيوشيميايي روي بازيافت شار تراوه در غشاهاي پلي سولفون مورد استفاده در اولترافيلتراسيون شير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثير مواد شوينده شيميايي، بيوشيميايي روي بازيافت شار تراوه در غشاهاي پلي سولفون مورد استفاده در اولترافيلتراسيون شير
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولترافيلتراسيون
مقاله شار تراوه
مقاله غشاهاي پلي سولفون
مقاله مواد شوينده شيميايي و بيوشيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقيان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مسگريان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امكان استفاده از مواد شيميايي و بيوشيميايي جهت شستشوي غشاهاي پلي سولفون مورد استفاده در اولترافيلتراسيون شير، نياز به بررسي همه جانبه مواد شيميايي و بيوشيميايي دارد. با توجه به استفاده روز افزون از اين غشاها در فرآوري محصولات غذايي، شستشو و بازيافت شار تراوه اوليه، براي استفاده طولاني مدت از اين فن آوري، اهميت زيادي دارد. در اين تحقيق، اثر مواد شوينده شيميايي شامل اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد (EDTA)، سديم دو دسيل سولفات (SDS) و هيدروکسيد سديم، بيوشيميايي شامل آنزيم هاي پروتئاز و ليپاز روي بازيافت شار تراوه اولترافيلتراسيون از جنس پلي سولفون آميد و اندازه حفرات ۲۰ کيلودالتون به عنوان تابعي از دما، فشار و زمان مورد ارزيابي قرار گرفت. مقادير بهينه فعاليت آنزيم هاي پروتئاز و ليپاز در دما، pH و اثر زمان انكوباسيون اندازه گيري گرديد. نتايج نشان داد آنزيم ليپاز قادر به بازيابي شار تراوه نمي باشد و سودمندي اين آنزيم در مقايسه با آنزيم پروتئاز غير قابل مقايسه است. با توجه به نتايج بدست آمده در خصوص غلظت بهينۀ آنزيم ها در بازيافت شار تراوه، غلظت بهينه موادشيميايي در جهت شستشوي غشاي پلي سولفون شامل اتيلن دي آمين تترااستيك اسيد (EDTA)، سديم دودسيل سولفات (SDS) و هيدروکسيد سديم اندازه گيري شد. در ادامه، کارآيي مقادير بهينه بدست آمده جهت مخلوط آنزيم،SDS  و  EDTAبراي بازيابي شار و مواد شيميايي مورد استفاده در صنعت، مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد مواد بيوشيميايي (آنزيم ها) قادر به بازيافت حداقل ۶۰ درصد شار اوليه غشاهاي نو هستند. اين مقدار براي مواد شيميايي و در حالتي که عمليات پيوسته و جريان آشفته باشد، بيشتر از ۹۵ درصد گزارش مي شود.