مقاله تاثير موسيقي بر کاهش تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني در کودکان مبتلا به بدخيمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۵ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثير موسيقي بر کاهش تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني در کودکان مبتلا به بدخيمي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسيقي
مقاله بدخيمي
مقاله کودکان
مقاله تهوع و استفراغ
مقاله شيمي درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سادات حسيني اكرم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از عوارض مهم شيمي درماني تهوع و استفراغ مي باشد. به علت مشکل بودن کنترل آن معمولا از ترکيب درمان هاي دارويي و غير دارويي استفاده مي شود و موسيقي از درمان هاي غير دارويي پيشنهادي دراين مورد است. لذا اين مطالعه با هدف تعيين ميزان تاثير موسيقي بر کاهش تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني در کودکان مبتلا به بدخيمي صورت گرفته است.
روش بررسي: مطالعه از نوع نيمه تجربي است. ۳۰ کودک ۱۲-۸ ساله مبتلا به بدخيمي تحت شيمي درماني به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مرحله اول شيمي درماني اقدامات متداول کنترل تهوع و استفراغ انجام گرفت. در مرحله دوم علاوه بر اقدامات متداول، موسيقي با استفاده از هدفون در ساعات ۶، ۹ و ۱۲ بعد از شروع شيمي درماني به مدت ۴۵ دقيقه براي كودكان مورد مطالعه پخش شد. ميزان تهوع و استفراغ هر ۸ ساعت تا ۲۴ ساعت بعد از شروع شيمي درماني در هر دو مرحله ثبت شد. تجزيه و تحليل اطلاعات با آمار تحليلي و توصيفي با استفاده از آزمون هاي مک نمار، ويل کاکسون و sign با نرم افزار SPSS v.11.5 انجام گرفت.
يافته ها: در مورد تهوع، اندازه گيري با معيار عددي در ساعات ۱۶ و ۲۴ و معيار توصيفي تنها در ساعت ۲۴ بعد از شيمي درماني بين دو مرحله تفاوت معناداري را نشان داد. اما ميزان استفراغ بين دو مرحله شيمي درماني تفاوت معناداري نداشت.
نتيجه گيري: استفاده از موسيقي سبب کاهش ميزان تهوع در کودکان مبتلا به بدخيمي تحت شيمي درماني مي گردد اما بر ميزان استفراغ آنان تاثيري ندارد.