مقاله تاثير موسيقي درماني، خاطره گويي و انجام فعاليت هاي دلخواه بر کاهش احساس تنهايي سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تاثير موسيقي درماني، خاطره گويي و انجام فعاليت هاي دلخواه بر کاهش احساس تنهايي سالمندان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس تنهايي
مقاله خاطره گويي
مقاله سالمندان
مقاله فعاليت هاي دلخواه
مقاله موسيقي درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني تذرجي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پاك دامن شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش تعيين اثربخشي خاطره گويي، موسيقي و انجام فعاليت هاي دلخواه، بر احساس تنهايي سالمندان بود.
روش: روش پژوهش شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه اي متشکل از ۷۸ فرد سالمند (۴۰ مرد و ۳۸ زن) در شهرستان سيرجان به شيوه در دسترس انتخاب و با استفاده از بسته هاي آموزشي موسيقي درماني، خاطره گويي و انجام فعاليت هاي دلخواه و آزمون احساس تنهايي بررسي شدند. گروه گواه متشکل از ۱۰ مرد و ۱۰ زن بود و در هر گروه آزمايش ۲۰ نفر، ۱۰ زن و ۱۰ مرد شرکت داشتند (به استثناي گروه موسيقي درماني خانم ها که به دليل افت ازمودني ۸ نفر عضو داشت). براي تحليل داده ها از روش تحليل واريانس استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد موسيقي درماني بر احساس تنهايي زنان ناشي از ارتباط با دوستان و نشانه هاي عاطفي تنهايي، و خاطره گويي بر احساس تنهايي مردان و زنان ناشي از ارتباط با دوستان و نشانه هاي عاطفي تنهايي، و انجام فعاليت دلخواه در مردان بر احساس تنهايي ناشي از ارتباط با دوستان تاثير گذار است و در زنان احساس تنهايي ناشي از ارتباط با خانواده و نشانه هاي عاطفي تنهايي را کاهش داده است. در مردان خاطره گويي و در زنان موسيقي درماني در کاهش احساس تنهايي آن هم در خرده مقياس احساس تنهايي ناشي از ارتباط با دوستان تاثير بيشتري نسبت به دو مداخله ديگر داشتند.
نتيجه گيري: اين مداخلات را مي توان به عنوان راهکارهايي در راستاي کاهش احساس تنهايي سالمندان مطرح کرد و براي رفع احساس تنهايي آن ها را در دستور کار فرهنگسراهاي سالمند، خانه هاي سالمندان و افرادي که در منزل سالخورده اي دارند قرار داد.