مقاله تاثير موسيقي درماني بر ميزان افسردگي و احساس تنهايي سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۵۴ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثير موسيقي درماني بر ميزان افسردگي و احساس تنهايي سالمندان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسيقي درماني
مقاله افسردگي
مقاله احساس تنهايي
مقاله سالمندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني تذرجي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پاك دامن شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده توكلي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر موسيقي درماني بر کاهش افسردگي و احساس تنهايي سالمندان انجام شد.
روش بررسي: پژوهش حاضر مطالعه اي شبه تجربي با روش پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. ۳۸ سالمند (۲۰ مرد و ۱۸ زن) با روش نمونه گيري در دسترس از شهرستان سيرجان انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. ابزارهاي مورد استفاده پرسشنامه افسردگي سالمندان، پرسشنامه احساس تنهايي و بسته آموزشي موسيقي درماني بود. مداخله شامل ۱۳ جلسه موسيقي درماني بود.
يافته ها: نتايج پژوهش حاکي از آن است که افسردگي سالمندان پس از مداخله کاهش يافته است. همچنين احساس تنهايي زنان در قسمت ارتباط با دوستان و نشانه هاي عاطفي تنهايي، بهبود معنادار داشته است اما بر احساس تنهايي مردان تاثير معنادار نداشت.
نتيجه گيري: يافته هاي تحقيق نشان دادند که موسيقي درماني مي توان به عنوان راهکاري براي کاهش شدت افسردگي سالمندان به کار رود؛ تاثير اين گونه مداخلات بين افراد دو جنس مي تواند متفاوت باشد؛ و اين تفاوت در زمينه کاهش احساس تنهايي نيز به چشم مي خورد.