مقاله تاثير موسيقي فعال بر حافظه و توجه بيماران اسكيزوفرن مرد و زن مركز شفا دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثير موسيقي فعال بر حافظه و توجه بيماران اسكيزوفرن مرد و زن مركز شفا دزفول
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسكيزوفرنيا
مقاله حافظه
مقاله توجه
مقاله موسيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاشا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان گيتي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي تاثير موسيقي فعال بر حافظه و توجه بيماران اسكيزوفرنياي مرکز شفا دزفول بود. نمونه اين پژوهش ۵۸ نفر (۳۰ مرد و ۲۸ زن) بودند که به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي ۳۰ نفره (۱۵ مرد، ۱۵ زن) و گروه كنترل ۲۸ نفر (۱۵ مرد، ۱۳ زن) گمارده شدند. طرح تحقيق از نوع پيش آزمون، پس آزمون با گروه كنترل بود. گروه هاي آزمايشي در ۱۲ جلسه ۲ ساعته موسيقي درماني شركت داشتند. براي اندازه گيري از آزمون حافظه کيم كاراد و آزمون مربع دنباله دار استفاده شد. از روش تحليل واريانس چند متغيري  (MANOVA)براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. نتايج نشان داد كه آموزش موسيقي فعال بر حافظه و توجه بيماران اسکيزوفرن تاثير دارد.