مقاله تاثير مولفه هاي مورفومتري برخان بر ميزان جابه جايي آن (مطالعه موردي: ريگ چاه جام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثير مولفه هاي مورفومتري برخان بر ميزان جابه جايي آن (مطالعه موردي: ريگ چاه جام)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برخان
مقاله ريگ چاه جام
مقاله جابه جايي
مقاله مورفومتري
مقاله مدل رگرسيوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدحجت
جناب آقای / سرکار خانم: ولي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: معيري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تپه هاي ماسه اي، از کنش متقابل جريان باد و بستر ماسه سرچشمه مي گيرند. برخان ها، يکي از اشکال تراکمي بادي هستند و در نواحيي که ماسه براي پوشاندن کامل سطح وجود نداشته باشد و باد در اغلب طول سال از جهت يکساني برخوردار باشد، تشکيل مي شوند. اين عوارض، از ماسه متحرک تشکيل شده، از مهمترين ويژگي آنها پويايي و تحرکات جانبي است که بخشي از آنها، کانون هاي بحران و تهديد کننده مراکز مسکوني شهري و روستايي، مراکز اقتصادي و نظامي و شريان هاي ارتباطي محسوب مي گردند. به طور کلي، برخان ها متناسب با شدت باد و به طور معکوس متناسب با ارتفاع خود جابه جا مي شوند. ميزان جابه جايي آنها تابعي از شدت باد، مورفولوژي سه بعدي برخان و تعاملات بين آنهاست. يکي از رايجترين ناهمواري هاي بادي جنوب کوير حاج عليقلي تپه هاي برخاني هستند. در اين پژوهش، پارامترهاي مورفومتري برخان و ميزان جابه جايي ساليانه آن (از ۱۰/۱/۱۳۸۷ تا ۱۰/۱/۱۳۸۸) از طريق پيکه کوبي اندازه گيري شده است. سپس با استفاده ار روش آناليز رگرسيون، نوع و شدت ارتباط بين ميزان جابه جايي و مولفه هاي مورفومتري برخان بررسي و به منظور برآورد ميزان جابه جايي مدل هايي ارايه شده است. با استفاده از اين مدل ها، مي توان ميزان جابه جايي ساليانه برخان هاي محدوده مطالعاتي را به آساني محاسبه نمود. نتايج به دست آمده نشان مي دهد، که ارتباط بين ميزان جابه جايي و مولفه هاي مورفومتري برخان از روابط ساده خطي، تواني و نمايي پيروي مي کند. ارتباطات حاصل از رابطه سنجي بين ميزان جابه جايي با مولفه هاي مورفومتري برخان، حاکي از حداکثر ارتباط معکوس معني دار نمايي ميزان جابجايي با مولفه ارتفاع با ضريب تعيين ۰٫۹۱۵ و انحراف معيار برآورد ۰٫۱۳۳ است. شناخت مولفه هاي مورفوديناميک برخان مي تواند به عنوان شاخصي براي تعيين وضعيت سيستم برخان عمل کرده، مبين روندهاي آن نيز باشد. علاوه بر اين، شناسايي و برآورد دقيق اين مولفه ها برآيندي از ميزان تهديد و تخريب را در اختيار مديران محيطي قرار مي دهد که بررسي آنها، مناطق گوناگون را از نظر مديريت محيطي تعيين و اولويت بندي مي کند.