مقاله تاثير ميدان هاي الکترومغناطيسي بر اندام هاي رويشي، تکوين دانه هاي گرده، رويش و رشد لوله هاي گرده گياه سويا .Glycine max L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلول و بافت از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثير ميدان هاي الکترومغناطيسي بر اندام هاي رويشي، تکوين دانه هاي گرده، رويش و رشد لوله هاي گرده گياه سويا .Glycine max L
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سويا
مقاله دانه گرده
مقاله ميدان الکترومغناطيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اربابيان صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري پور سالومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ميدان هاي الکترو مغناطيسي عامل محيطي اجتناب ناپذيري براي جانداران هستند که اخيرا تحقيقات زيادي براي بررسي اثر آن انجام شده است. دراين پژوهش تاثير ميدان الکترومغناطيسي بر اندامهاي رويشي، تکوين دانه هاي گرده، رويش و رشد لوله گرده در گياه سويا بررسي شده است.
مواد و روش ها: ميدان الکترومغناطيسي توسط منبع تغذيه اي با ولتاژ ۲۲۰ ولت و شدت جريان ۱٫۰ آمپر در سيم پيچ مسي با ۳۰۰ دور دراستوانه اي از پلي وينيل کلرايد(P.VC) به قطر و ارتفاع ۲۰ سانتي متر ايجاد شد و سپس بذرهاي سترون شده ۲۴ ساعت با شدت ۲۰ گوس تيمار شدند. ساختار تشريحي اندام هاي رويشي و زايشي به روشهاي متداول سلول بافت شناختي بررسي شد.
نتايج: در ساقه نمونه هاي تحت تيمار، افزايش لايه هاي کلانشيمي، تسريع تشکيل بافتهاي چوبي و در برگ بي نظمي سلولهاي پارانشيم اسفنجي، افزايش تعداد کرکها و نيز تاخير در تکوين برگ و ساقه ديده شد. بساک ها کوچک تر و ديواره ٱنها نامنظم بود. تعداد تتراسپورها و گرده ها کاهش داشت و گرده ها شکل غير طبيعي داشتند. رويش گرده ها تحت تاثير ميدان تا چهار برابر کمتر و لوله هاي گرده پيچيده و کوتاه تر بودند.
نتيجه گيري: ميدان هاي الکترومغناطيسي با شدتهاي کم بر ساختار و تکوين اندامها در گياه سويا اثردارند.