مقاله تاثير ميزان شناخت اساتيد از روش هاي تدريس در بازدهي آموزشي و پيشرفت تحصيلي زبان آموزان دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۲۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثير ميزان شناخت اساتيد از روش هاي تدريس در بازدهي آموزشي و پيشرفت تحصيلي زبان آموزان دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي تدريس
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله رگرسيون چند گانه خطي
مقاله شناخت روش هاي تدريس
مقاله قالب انديشي اساتيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده بياني بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: شوري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر نقش و اهميت شناخت استادان زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان از ابعاد گوناگون روش هاي تدريس مانند ميزان آشنايي با اصول و تئوري هاي روش تدريس زبان انگليسي، بازدهي آموزشي، آشنايي با روانشناسي آموزشي، طراحي آموزشي و … را بر پيشرفت و بازدهي آموزشي زبان آموزان، با اتکا بر تحليل هاي آماري توصيفي و استنباطي مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد. در اين راستا، محقق عوامل عمده و گوناگون بيانگر شناخت و آگاهي مدرسان از روش هاي تدريس و امور آموزشي را با استفاده از ابزار پرسشنامه از مدرسان زبان انگليسي جمع آوري و با روش فاکتور آناليز مورد بحث و بررسي قرار داد. به منظور سنجش روايي و محتواي پرسش نامه ابتدا از نظر استادان محترم دانشگاه آزاد واحد آبادان استفاده شده است، سپس در گفتگو با مشاور محترم اين طرح پژوهشي و انجام اصلاحات دو مرحله اي نقاط ضعف آن مشخص و پرسش نامه اي متشکل از ۴۷ سوال تهيه گرديد. همچنين با روش آلفا کرونباخ پايايي عوامل استخراج شده، مورد مطالعه قرار گرفت و ضريب اعتبار آن ۸۷/۰ محاسبه گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد که موثرترين عوامل بيانگر شناخت مدرسان استفاده از الگوهاي درسي، نرم افزار پيشرفته، انتخاب مطالب درسي و طرح آزمون را شامل مي شود و عواملي مانند سن و جنسيت مدرس با بازدهي آموزشي داراي رابطه معني داري نمي باشد.