مقاله تاثير ميزان مصرف بذرو سطوح مختلف نيتروژن در تاريخ کاشت هاي متفاوت بر عملکرد دانه کلزا رقم Hyola401 در شرايط شمال خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: تاثير ميزان مصرف بذرو سطوح مختلف نيتروژن در تاريخ کاشت هاي متفاوت بر عملکرد دانه کلزا رقم Hyola401 در شرايط شمال خوزستان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله ميزان بذر
مقاله نيتروژن
مقاله تاريخ کاشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتراحمدي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف نيتروژن و ميزان بذر بر عملکرد کلزا رقم Hyola401 در تاريخ هاي کاشت مختلف آزمايشي در سال زراعي ۸۵-۱۳۸۴ در مرکز تحقيقات کشاورزي صفي آباد به مورد اجرا گذاشته شد. آزمايش بصورت اسپليت اسپليت پلات در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام گرديد. عامل اصلي شامل سه تاريخ کاشت (۱۵ آبان، ۵ و ۲۵ آذر ماه)، عامل فرعي شامل سه سطح نيتروژن (۱۸۰، ۲۲۰ و ۲۶۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار) و عامل فرعي فرعي نيز شامل سه سطح (۴، ۶ و ۸ کيلوگرم بذر در هکتار) بود. بين تاريخ هاي کاشت مختلف و سطوح مختلف بذر از نظر عملکرد دانه اختلاف معني داري مشاهده گرديد. حداکثر عملکرد دانه (۶۵/۴۵۰۱ کيلوگرم در هکتار) با مصرف ۸ کيلوگرم بذر در هکتار به دست آمد. بيشترين عملکرد دانه (۶۵/۴۷۷۷ کيلوگرم در هکتار) در تاريخ کاشت اول (۱۵ / آبان ماه) و کمترين ميزان عملکرد دانه (۸۶/۳۹۱۰ کيلوگرم در هکتار) در تاريخ کاشت سوم (۲۵ آذر ماه) حاصل گرديد. به عبارت ديگر عملکرد دانه در تاريخ کاشت سوم در مقايسه با تاريخ کاشت اول به ميزان ۱۵/۱۸ درصد کاهش يافت. اثرات متقابل تاريخ کاشت و نيتروژن بر عملکرد دانه معني دار گرديد. حداکثر عملکرد دانه (۷۰/۵۱۳۸ کيلوگرم در هکتار) در تاريخ کاشت اول با مصرف ۲۶۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار بدست آمد. بيشترين درصد روغن (۹۳/۴۵) در تاريخ کاشت پانزدهم آبان حاصل گرديد و با به تاخير افتادن تاريخ کاشت درصد روغن کاهش يافت. به تاخير افتادن تاريخ کاشت موجب کاهش تعداد خورجين در بوته نيز گرديد و بيشترين (۲/۳۲۵) و کمترين (۱۳/۹۸) تعداد خورجين در بوته به ترتيب به تاريخ کاشت هاي اول و سوم اختصاص يافت. يافته هاي حاصل بيانگر آن است که در بين تيمارهاي اعمال شده در آزمايش، تاريخ کاشت بعنوان موثرترين عامل بر عملکرد دانه کلزا مي باشد و تاريخ کاشت پانزدهم آبان ماه با مصرف ۲۶۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار بالاترين عملکرد را نشان داد.