مقاله تاثير ميزان ناهنجاريهاي اسکلتي دانش آموزان هنرستاني پسر فيروزکوه و ارتباط آن با فعاليتهاي ورزشي و عادات روزانه زندگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۸۷ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: تاثير ميزان ناهنجاريهاي اسکلتي دانش آموزان هنرستاني پسر فيروزکوه و ارتباط آن با فعاليتهاي ورزشي و عادات روزانه زندگي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعيت طبيعي
مقاله ناهنجاري اسکلتي
مقاله دانش آموز هنرستاني
مقاله عادات روزانه زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع الدين سيدصدرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: گاييني عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افراد به منظور انجام فعاليتهاي روزمره خود به صورت صحيح، احتياج به وضعيت بدني طبيعي دارند که لازمه آن شناخت ناهنجاريهاي اسکلتي و اصلاح آنهاست. اين تحقيق با هدف بررسي ميزان ناهنجاريهاي اسکلتي دانش آموزان هنرستاني پسر منطقه فيروزکوه و سنجش ارتباط فعاليتهاي ورزشي، عادات روزانه زندگي و دروس کارگاهي با بروز ناهنجاري به انجام رسيد. به همين منظور، ۲۴۴ نفر دانش آموزان هنرستان پسرانه شهرستان فيروزکوه، با ميانگين قد ۱۷۲٫۶ سانتي متر، ميانگين وزن ۶۴٫۵۷ کيلوگرم و دامنه سني ۱۶-۲۱ سال، به عنوان نمونه آماري، به دو گروه مساوي، يکي داراي دروس کارگاهي و ديگري بدون آن، تقسيم شدند و پس از جلسه توجيهي برگه پرسشنامه (حاوي سوالات ويژگيهاي فردي، عادات روزانه و انجام فعاليتهاي ورزشي) را تکميل کردند، سپس با استفاده از ابزار اندازه گيري (متر، ترازو، صفحه شطرنجي، جعبه آينه، کوليس و گونيامتر) قد و وزن و ناهنجاريهاي وضعيتي در آنها مورد سنجش قرار گرفت. در جريان تحقيق با کمک روشهاي آمار توصيفي اطلاعات جمع آوري شده در جداول و نمودارها ثبت و دسته بندي شد. براي تعيين ارتباط بين داده ها از روش «مجذور خي» در سطح اطمينان %۹۵ و a=%5 و مقدار معناداري که نرم افزارSPSS 10  ارایه داد استفاده شد. يافته هاي تحقيق حاکي از آن بود که از مجموع ۲۴۴ آزمودني، %۸۹٫۳ داراي ناهنجاري بودند، که %۴۲٫۶ از افراد ناهنجار متعلق به گروه اول و %۴۶٫۷ به گروه دوم تعلق داشتند. در بين مجموع ناهنجاريهاي مورد بررسي، زانوي پرانتزي و پاي چرخيده به داخل به ترتيب با %۶۴٫۷ و %۱٫۶ بيشترين و کمترين شيوع را دارا بودند، در بخش بالاتنه، بيشترين و کمترين شيوع مربوط به ناهنجاريهاي کج پشتي و پشت صاف به ترتيب با %۶۴٫۷ و %۱٫۶ بوده است. ارتباط بين نداشتن دروس کارگاهي و بروز ناهنجاري معني دار بوده است. نتايج تحقيق نشان داد که ارتباط بين تيپ بدني و ناهنجاريهاي زانوي پرانتزي، کف پاي صاف و پهن و ارتباط بين سن و ناهنجاريهاي کج پشتي، پشت صاف و شست کج و همچنين ارتباط بين انجام فعاليت ورزشي با ناهنجاريهاي کمرگود، شکم برآمده و زانوي پرانتزي معني دار بوده است. ارتباط بين قد با ناهنجاريهاي سرکج، سر به جلو، کج پشتي و پشت گرد، ارتباط بين وزن با ناهنجاريهاي زانوي پرانتزي و ضربدري، ارتباط بين دست برتر با ناهنجاري شانه افتاده و ارتباط بين نوع بالش خواب با ناهنجاري سرکج معني دار بوده است.