مقاله تاثير مکانيزم هاي نظارتي درون سازماني حاکميت شرکتي بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مکانيزم هاي نظارتي درون سازماني حاکميت شرکتي بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاکميت شرکتي
مقاله نگهداشت وجه نقد
مقاله اعضاي غيرموظف هيات مديره و سرمايه گذاران نهادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رساييان امير
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: حنجري سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مکانيزم هاي نظارتي حاکميت شرکتي، از عوامل مهم اثرگذار بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت هاست. برخي از پژوهش هاي خارجي صورت گرفته، بيانگر آن است که افزايش کيفيت حاکميت شرکتي، باعث کاهش سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها مي گردد. در ايران پژوهش هاي چنداني در مورد رابطه مکانيزم هاي نظارتي حاکميت شرکتي و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها صورت نگرفته است، لذا هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه برخي از مکانيزم هاي حاکميت شرکتي شامل درصد اعضاي غيرموظف هيات مديره و درصد سرمايه گذاران نهادي به عنوان متغيرهاي مستقل و سطح نگهداشت وجه نقد به عنوان متغير وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستاي اين هدف، اطلاعات ۱۰ ساله (۷۸-۸۷) ۱۲۹ شرکت، مطالعه گرديد. براي آزمون فرضيه ها از رگرسيون چند متغيره با استفاده از داده هاي ترکيبي استفاده شده است. نتايج پژوهش بيانگر آن است که بين درصد اعضاي غيرموظف هيات مديره و سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفي و معني داري وجود دارد، اما بين درصد سرمايه گذاران نهادي و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معني داري وجود ندارد.