مقاله تاثير مکمل آنتي اکسيدان هاي آستازانتين، ويتامين هاي E و C بر موش هاي صحرايي تغذيه شده با رژيم هاي پرچربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ارمغان دانش از صفحه ۱۹۹ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثير مکمل آنتي اکسيدان هاي آستازانتين، ويتامين هاي E و C بر موش هاي صحرايي تغذيه شده با رژيم هاي پرچربي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي اکسيدان
مقاله رژيم پر چربي
مقاله چاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدي نيا علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شاكرحسيني راهبه
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: چاقي موجب افزايش استرس اکسيداتيو و پروسه هاي التهابي در هر دو جنس مي شود. نشان داده شده است که آنتي اکسيدان هاي طبيعي موجود در غذا داراي آثار ضد التهابي و ضد اکسيداسيون مي باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسي آثار مکمل هاي آنتي اکسيدان ها بر موش هاي صحرايي تغذيه شده با رژيم هاي پر چربي بود.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه تجربي است که در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکي همدان انجام شد. تعداد ۴۸ رت ويستار نر به طور تصادفي به ۴ گروه رژيم پرچرب آزاد (۶۱ درصد کالري از چربي)، رژيم پرچرب محدود (۳۰ درصد)، رژيم پرچرب حاوي مکمل آنتي اکسيدان هاي آستازانتين، ويتامين E و C و رژيم پرچرب محدود (۳۰ درصد) حاوي مکمل هاي آنتي اکسيدان ها تقسيم و به مدت ۱۲ هفته با رژيم مورد نظر تغذيه شدند. غذاي دريافتي حيوانات به صورت روزانه اندازه گيري شده و هفتگي توزين مي شدند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري کولموگروف ـ اسميرنوف تک نمونه، آناليز واريانس يک طرفه و آناليز واريانس اندازه گيري هاي مکرر تجزيه و تحليل شدند .
يافته ها: مکمل آنتي اکسيدان ها توانست از افزايش وزن بدن حيوانات گروه رژيم پرچرب ـ آزاد حاوي مکمل آنتي اکسيدان ها (۹٫۸ درصد) و رژيم پرچرب ـ محدود حاوي مکمل آنتي اکسيدان ها (۱۸٫۱۴درصد) در مقايسه با رژيم هاي فاقد آنتي اکسيدان بکاهد. اين در حالي بود که انرژي دريافتي روزانه حيوانات در گروه هاي دسترسي آزاد (۵۸٫۸ و۵۸٫۶  کيلوکالري در روز به ترتيب براي رژيم فاقد آنتي اکسيدان ها و حاوي آنتي اکسيدان ها) و دسترسي محدود (۴۱٫۷ و ۴۱٫۶ کيلوکالري در روز به ترتيب براي رژيم فاقد آنتي اکسيدان ها و حاوي آنتي اکسيدان ها) با هم تفاوت معني داري نداشتند (P>0.05).
نتيجه گيري: اين بررسي نشان داد افزودن مکمل آنتي اکسيدان ها به رژيم هاي القاء کننده چاقي، به خصوص اگر همراه با رژيم هاي محدود از کالري باشند، قادرند آثار ضد چاقي در رت هاي تغذيه شده با اين رژيم ها بر جاي گذارند.