مقاله تاثير مکمل اسيدفوليک بر سطح هموسيستئين پلاسما: مطالعه اي دوسوکور در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از صفحه ۱۷۲ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثير مکمل اسيدفوليک بر سطح هموسيستئين پلاسما: مطالعه اي دوسوکور در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيد فوليک
مقاله هموسيستئين
مقاله افسردگي اساسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبكتكين مريم
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاسم گرگري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: محبوب سلطانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پورافكاري نصرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: افسردگي از جمله اختلالات خلقي و شايع ترين اختلال رواني است. از آنجايي که سطوح پلاسمايي کم فولات و افزايش غلظت هموسيستئين به عنوان يکي از يافته هاي شايع در افسردگي اساسي مطرح بوده و نيز نتايج مطالعات در اين زمينه متناقض بوده و تاکنون مطالعه اي در ايران در زمينه بررسي تاثير مصرف اسيد فوليک بر سطوح هموسيستئين در بيماران افسرده انجام نگرفته است، لذا مطالعه حاضر به منظور تعيين اثر مکمل فولات بر سطوح هموسيستئين در بيماران افسرده اساسي طراحي گرديد.
مواد و روش کار: در اين مطالعه کارآزمايي باليني شاهددار تصادفي ۷۰ بيمار مبتلا به افسردگي اساسي بالاي ۱۸ سال انتخاب و بيماران به طور تصادفي به دو گروه ۳۵ نفره دريافت کننده فلوکستين همراه با يک ميلي گرم اسيد فوليک يا دارونما به مدت هشت هفته، تقسيم شدند. تمام بيماران طبق معيار DSM-IV-IR تشخيص داده شدند و داراي نمره شاخص افسردگي هميلتون ۲۰ يا بالاتر بودند. سطوح پلاسمايي فولات و هموسيستئين به ترتيب با استفاده از روش راديوايمنواسي و روش آنزيمي ايمنواسي در ابتدا و انتهاي مطالعه اندازه گيري شد. آناليزهاي آماري توسط نرم افزار SPSS (VER 11.5) و با استفاده از آزمون هاي paired t-test، t-test مستقل و Chi-square صورت گرفت. ارتباط ها نيز از طريق ضريب همبستگي پيرسون بررسي شد.
يافته ها: بر اساس نتايج در زنان گروه مورد بعد از هشت هفته هموسيستئين پلاسما به طور معني داري ۳۲ درصد کاهش داشت (p=0.001) اما تغيير معني داري در مردان مشاهده نشد، بر اساس نمره شاخص افسردگي هميلتون در ۸۸٫۹ درصد زنان گروه مورد پاسخ مطلوب (بيش از ۵۰ درصد کاهش در نمره) در مقايسه با ۵۹٫۳ درصد زنان گروه شاهد مشاهده شد (p<0.05)، تفاوتي در ميزان بهبودي در مردان گروه مورد در مقايسه با گروه شاهد وجود نداشت.
بحث و نتيجه گيري: اين يافته ها نشان مي دهد که مکمل ياري با فولات روش آسان و موثري براي کاهش غلظت هموسيستئين پلاسما مي باشد.