مقاله تاثير مکمل روغن هاي ماهي بر شاخص هاي استرس اکسيداتيو زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۷۴ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثير مکمل روغن هاي ماهي بر شاخص هاي استرس اکسيداتيو زنان باردار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امگا ۳
مقاله استرس اکسيداتيو
مقاله بارداري
مقاله روغن ماهي
مقاله گروه هاي تيول
مقاله ليپيد پراکسيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودآبادي فراهاني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: وكيليان كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: سيدزاده اقدم نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اسيدهاي چرب غيراشباع با زنجيره طولاني اسيدهاي چرب ضروري هستند كه براي سلامت انسان، بويژه در بارداري اهميت به سزايي دارند. در برخي از مطالعات، به درجه بالاي غيراشباع بودن اين اسيد اشاره شده است که آنرا در معرض پراکسيد شدن قرار مي دهد. اين مطالعه با هدف تاثير اسيدهاي چرب امگا ۳ بر شاخص هاي استرس اکسيداتيو در زنان باردار سالم انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه مداخله اي به روش نمونه گيري طبقه اي از درمانگاه هاي دولتي شهر اراک، ۱۰۰ نفر به روش در دسترس انتخاب و به دو گروه مداخله و شاهد (۵۰ نفر در هر گروه) تقسيم شدند. در گروه مداخله، از هفته ۱۶ (۱۵ هفته و ۶ روز) تا پايان حاملگي هر روز يک کپسول ۱۰۰۰ ميلي گرمي روغن ماهي Salmon حاوي ۱۸۰ ميلي گرم (Eicosapentaenoic acid) EPA و ۱۲۹ ميلي گرم (Docosahexaenoic asid) DHA داده شد. در گروه شاهد مراقبت روتين مداخله اي انجام شد. در هفته ۴۰-۳۷ بارداري، پس از گرفتن ۵cc نمونه خون از وريد براکيال سرم آن جدا و ميزان ليپيدپراکسيد، ظرفيت آنتي اکسيداني تام و گروه هاي تيول اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون تي دانشجويي و کاي دو تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: ميانگين ليپيدپراکسيد در مادران گروه مورد و شاهد به ترتيب ۲.۷±۱.۸nmol/ml و ۲.۱۴±۳.۲۹ بود (۰۵/۰<P). همچنين ميانگين گروه هاي تيول به ترتيب در گروه مورد و شاهد  ۰.۳۳±۰.۱۹ mmol/mlو ۰.۲۶±۰.۲۸ (۰.۰۵<P) و ميانگين ظرفيت تام انتي اکسيداني به ترتيب در گروه مورد و شاهد ۱.۵±۱.۳mol/ml و ۰.۴۵±۰.۷۱ بود (۰۰۱/۰>P).
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد مصرف روغن ماهي در طي بارداري موجب استرس اکسيداتيو در مادران نمي شود.