مقاله تاثير مکمل هاي آنتي اكسيداني بر فشار اکسايشي و آسيب عضلاني به دنبال يک دوره تمرين سنگين در دختران نوجوان شناگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثير مکمل هاي آنتي اكسيداني بر فشار اکسايشي و آسيب عضلاني به دنبال يک دوره تمرين سنگين در دختران نوجوان شناگر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب سلولي
مقاله فشار اكسايشي
مقاله شناگران
مقاله مكمل آنتي اكسيداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجو سحر
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: گونه هاي واکنش پذير اکسيژن در پاسخ به ورزش هاي شديد و طولاني مدت، مثل دوره هاي شديد تمرينات شنا توليد مي شود که آسيب سلولي را به دنبال دارد. به نظر مي رسد كه استفاده از مکمل هاي آنتي اکسيداني از فشار اکسايشي ناشي از اين گونه تمرينات مي کاهد. هدف از تحقيق حاضر، بررسي تاثير مكمل هاي آنتي اكسيداني بر فشار اكسايشي و شاخص هاي آسيب عضلاني پس از يك دوره تمرينات سنگين شنا در دختران شناگر نخبه بود.
افراد و روش ها: آزمودني هاي تحقيق حاضر را ۲۴ شناگر دختر نخبه (سن ۱٫۲۲±۱۲٫۹۳ سال، وزن ۱۰٫۳۹±۴۵٫۸۰ كيلوگرم، قد ۱۲٫۹۳±۱۵۳٫۰۷ سانتي متر) تشكيل دادند که عضو تيم هاي باشگاهي کرج و تهران بودند. آنها داوطلبانه در اين تحقيق شركت كردند و به طور تصادفي به دو گروه تجربي (مكمل) و گروه كنترل (دارونما) تقسيم شدند. هر دو گروه در برنامه تمرين شديد شنا به مدت يك ماه شركت كردند (۳ بار در هفته به مدت ۴ هفته) و در هر جلسه در حدود ۳٫۵ تا ۴ كيلومتر شنا كردند. نمونه گيري خون قبل و پس از دوره تمرين جهت ارزيابي شاخص هاي آسيب عضلاني (کراتين کيناز، آسپارتات آمينوترانسفراز، ميوگلوبين، لاکتات دهيدروژناز) و مالون دي آلدئيد (MDA) صورت گرفت. ركورد ۱۰۰ متر شناي كرال سينه قبل و پس از دوره تمرين اندازه گيري شد. براي تجزيه و تحليل داده هاي بين گروهي از آزمون t مستقل و و براي داده هاي درون گروهي از آزمون t وابسته استفاده شد.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان برخي از شاخص هاي آسيب عضلاني مانند کراتين کيناز (CK) و آسپارتات آمينوترانسفراز (AST) در گروه مكمل كاهش داشت (به ترتيب ۰٫۰۱۱=p، MDA .(p=0.04 نيز در اين گروه كاهش يافت؛ اما معني دار نبود. در مقايسه بين گروهي، فقط CK تغيير معني دار داشت (۰٫۰۲۱=p). عملكرد شناگران (بين گروهي و درون گروهي) نيز تغيير معني داري نداشت.
نتيجه گيري: مجموع نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه ROS در ايجاد آسيب عضلاني ناشي از ورزش موثر است و مصرف مكمل هاي آنتي اكسيداني در كاهش اين آسيب نقش موثريي دارد.