مقاله تاثير مکمل پروپيلن گليکول و نمک هاي کلسيمي اسيد چرب بلند زنجير بر پارامترهاي خوني، توليد و ترکيب شير گاوهاي شيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۴۰۷ تا ۴۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير مکمل پروپيلن گليکول و نمک هاي کلسيمي اسيد چرب بلند زنجير بر پارامترهاي خوني، توليد و ترکيب شير گاوهاي شيري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروپيلن گليکول
مقاله نمک هاي کلسيمي اسيد چرب
مقاله کتوز
مقاله گاو شيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين دوست عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قورچي تقي
جناب آقای / سرکار خانم: زره داران سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ميراعلمي نريمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثرات مکمل پروپيلن گليکول و نمک هاي کلسيمي اسيد چرب بلندزنجير بر پارامترهاي خوني و توليد گاوهاي شيري، آزمايشي به صورت فاکتوريل (۲×۲) در قالب طرح چرخشي متوازن شامل ۴ جيره غذايي، ۴ دوره آزمايشي ۲۱ روزه و ۸ راس گاو شيرده انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل دو سطح صفر و ۴۵۰ گرم پروپيلن گليکول در جيره روزانه و صفر و ۵/۲ درصد مکمل چربي بر اساس ماده خشک جيره هاي آزمايشي بودند. نتايج آزمايش نشان داد که اثرات متقابلي بين مکمل پروپيلن گليکول و نمک هاي کلسيمي اسيد چرب وجود ندارد. مقدار گلوکز خون در اثر استفاده از مکمل پروپيلن گليکول به طور معني داري افزايش يافت (P<0.05). مقدار بتاهيدروکسي بوتيرات خون نيز در تيمار حاوي پروپيلن گليکول به طور معني داري کمتر بود (P<0.05). ولي غلظت تري گليسريد، نيتروژن اوره اي و کلسترول خون در اثر استفاده از پروپيلن گليکول از لحاظ آماري معني دار نبود (P<0.05). استفاده از مکمل پروپيلن گليکول تاثير معني داري بر ماده خشک مصرفي، تغييرات وزن بدن، توليد شير، درصد پروتيين، چربي، لاکتوز، ماده خشک و ماده خشک بدون چربي شير نداشت (P<0.05) .مقدار بتاهيدروکسي بوتيرات، گلوکز، تري گليسريد، نيتروژن اوره اي در خون هنگام استفاده از نمک هاي کلسيمي اسيد چرب تغيير معني داري نداشت (P<0.05). اما مقدار کلسترول خون هنگام استفاده از نمک هاي کلسيمي اسيد چرب در جيره به طور معني داري افزايش يافت (P<0.05). مقدار توليد شير و همچنين درصد چربي، پروتيين، لاکتوز، ماده خشک و ماده خشک بدون چربي در شير هنگام استفاده از نمک هاي کلسيمي اسيد چرب تغييرات معني داري را نشان نداد (P<0.05). مقدار ماده خشک مصرفي نيز هنگام استفاده از نمک هاي کلسيمي اسيد چرب به طور معني داري کاهش داشت (P<0.05).