مقاله تاثير نااطميناني نرخ ارز واقعي بر رشد بخش کشاورزي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۲۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثير نااطميناني نرخ ارز واقعي بر رشد بخش کشاورزي در ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش کشاورزي
مقاله رشد
مقاله نااطميناني
مقاله نرخ ارز واقعي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي بشرآبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جاودان ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسياري از تحليل گران اقتصاد بين الملل اتفاق نظر دارند که فراگير شدن نظام ارزي شناور بعد از نظام برتون وودز، نااطميناني قابل توجهي را در اقتصاد کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته ايجاد کرده است. اين مطالعه اثر نااطميناني نرخ ارز واقعي را بر رشد بخش کشاورزي ايران در دوره ۱۳۸۶-۱۳۴۸ مورد بررسي قرار داده است. به اين منظور، الگوي واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو تعميم يافته (GARCH) براي شاخص سازي نااطميناني نرخ ارز واقعي استفاده شد. براي برآورد رابطه همجمعي و پويايي هاي کوتاه مدت نيز رهيافت همجمعي خودتوضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) به کار گرفته شد. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، روابط کوتاه مدت و بلندمدت قوي و معني داري بين متغيرها در مدل رشد بخش کشاورزي ايران وجود دارد و نااطميناني نرخ ارز واقعي اثر منفي و معني داري بر رشد بخش کشاورزي در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. ضريب تصحيح خطا (۰٫۷۱-) نيز با علامت منفي و معني دار گوياي سرعت بالاي فرايند تعديل است. با توجه به نتايج پژوهش، سياست هاي ارزي، تجاري، پولي و مالي بايد به صورت هماهنگ و در راستاي کاهش نااطميناني طراحي و اجرا شوند. علاوه بر اين پيشنهاد مي شود براي جبران ضرر ناشي از نااطميناني نرخ ارز واقعي، استفاده از الگوهاي بيمه اي در دستور کار سياستگزاران قرار گيرد.