مقاله تاثير نابرابري قومي بر امنيت ملي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۹۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: تاثير نابرابري قومي بر امنيت ملي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابرابري
مقاله قوميت
مقاله امنيت
مقاله امنيت ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزارجريبي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: مروتي نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منظور از مساله قومي وضعيتي است که در آن کل اقوام يا بخشي از اقوام کشور در احساس گرايش يا عمل نسبت به ملت، کشور و احساس تعلق به آن دچار بي تفاوتي يا مخالفت شده اند و در عوض بر ويژگي هاي خود تاکيد گذارده اند و خواهان درجاتي از واگرايي هستند. در بسياري از موارد، ناسيوناليسم ملي و ناسيوناليسم قومي در تعارض با يكديگر قرار مي گيرند. در اين تحقيق درصدد بررسي تاثير نابرابري هاي قومي بر امنيت ملي هستيم؛ دو استان اصفهان و کردستان به نمايندگي از قوميت هاي مختلف انتخاب شده اند. براي جمع آوري داده ها از روش کتابخانه اي (اسنادي) و تحليل ثانويه استفاده گرديده است. براي مقايسه و بررسي نابرابري بين اين دو استان از شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي استفاده شده است. همچنين براي بررسي متغير امنيت ملي و وضعيت اين متغير در دو استان مورد مطالعه از داده هاي گردآوري شده در پيمايش (ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان) که در تابستان ۱۳۸۱ و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام شده است، استفاده نموديم؛ در نهايت نتايج زير به دست آمد:
از نظر شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي استان کردستان نسبت به استان اصفهان در وضعيت بسيار پايين تري قرار داشت. همچنين در رابطه با بررسي شاخص هاي مطرح شده براي سنجش متغير امنيت ملي، اختلاف و تفاوت در نظرات و عقايد شهروندان اصفهاني و کردستاني کاملا محسوس مي باشد که اين تفاوت زياد ميان شاخص هاي اين دو استان (به عنوان دو قوميت) مي تواند موجب مشکلاتي در همبستگي ملي بوده و پايين آمدن ضريب امنيت ملي را به دنبال داشته باشد.