مقاله تاثير ناخالصي فلزي Cu بر ساختار بلوري و خواص اپتيكي و الكتريكي لايه هاي نازك سولفيد كادميوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثير ناخالصي فلزي Cu بر ساختار بلوري و خواص اپتيكي و الكتريكي لايه هاي نازك سولفيد كادميوم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سولفيد كادميوم
مقاله لايه هاي نازك
مقاله ناخالصي فلزي
مقاله ساختار بلوري و خواص اپتيكي و الكتريكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوين روز عبدالجواد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لايه هاي نازك سولفيد به روش تبخير حرارتي در خلا در فشار p=3×۱۰-۶ Torr بر روي شيشه، لايه گذاري شدند. آهنگ تبخير ۳٫۵nm/s و ضخامت تقريبي آن ۵۵۰nm تعيين شدند و تعدادي از اين لايه ها براي كاشت عنصر مس، با چگالي مختلف انتخاب شند. براي مطالعه ساختار بلوري لايه ها از روش XRD استفاده شد. الگوي پراش اشعه، ايكس نشان داد كه لايه هاي پوشش داده شده بر روي شيشه در دماي ۱۶۵oc زير لايه، داراي ساختار هگزاگونال در جهت رشد ترجيحي [۰۰۲] است. همچنين بررسي الگوي پراش نمونه هاي آلائيده با مس، CdS:Cu نيز همان ساختار بلوري هگزاگونال از صفحه بازتاب [۰۰۲] را نشان داد. تغييرات ضريب شكست، انرژي گاف هر دو تركيب يعني CdS و CdS:Cu با دماي زيرلايه و چگالي مس بررسي شدند. ميزان انرژي گاف بين ۲٫۴۳ تا ۲٫۴۸ الكترون ولت و ضريب شكست CdS و Cd:Cu به ترتيب بين ۱٫۷۵ تا ۲٫۵۱ متغير بودند. خواص الكتريكي لايه هاي نازك با سنجش مقاومت الكتريكي به وسيله پراب چهار نقطه اي كاوه مورد مطالعه قرار گرفت كه طي آن مقاومت CdS از مقدار ۵٫۲×۱۰۳ اهم سانتي متر به مقدار ۹×۱۰ پس از اعمال ناخالصي مس كاهش يافت.