مقاله تاثير ناظرين گندم در پذيرش تکنولوژي ها و نوآوري هاي حفاظت از خاک در کشاورزان گندم کار استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثير ناظرين گندم در پذيرش تکنولوژي ها و نوآوري هاي حفاظت از خاک در کشاورزان گندم کار استان تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پذيرش
مقاله تکنولوژي و نوآوري
مقاله حفاظت از خاک
مقاله ناظرين گندم
مقاله کشاورزان گندم کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فعلي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين تحقيق بررسي تاثير ناظرين گندم بر پذيرش تکنولوژي و نوآوري هاي حفاظت از خاک در کشاورزان مي باشد. روش تحقيق، توصيفي ـ همبستگي است. جامعه آماري مورد نظر شامل کليه کشاورزان گندم کار تحت پوشش طرح توليد گندم استان تهران در سال زراعي ۸۵-۱۳۸۴ است (N=831) که از اين ميان، تعداد ۱۳۵ نفر به روش نمونه گيري طبقه اي به عنوان نمونه آماري با استفاده از آماره کوکران انتخاب شدند و در نهايت ۱۰۲ پرسشنامه جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (n=102). روايي ظاهري و محتوايي پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتيد ترويج و آموزش کشاورزي و کارشناسان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي مورد بررسي و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضريب اعتبار پرسشنامه نيز با استفاده از نرم افزار SPSS برابر ۸۷/۰ به دست آمد. يافته ها نشان مي دهد که پذيرش ناظرين گندم و پذيرش تکنولوژي هاي حفاظت از خاک در اکثر کشاورزان تحت پوشش طرح توليد گندم به ترتيب در حد «عالي و متوسط» است. تحليل رابطه بين پذيرش تکنولوژي در کشاورزان تحت پوشش با پذيرش ناظرين گندم و مشاوره هاي آنان، رابطه مثبت و معني داري را نشان مي دهد.