مقاله تاثير نانومولار سلکو کسيب در کاهش ميزان بروز خارش ناشي از تجويز مپريدين داخل نخاعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثير نانومولار سلکو کسيب در کاهش ميزان بروز خارش ناشي از تجويز مپريدين داخل نخاعي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تهوع
مقاله استفراغ
مقاله خارش
مقاله داخل نخاعي
مقاله سزارين
مقاله مپريدين
مقاله نانومولار سلکوکسيب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي نيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موافق علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استفاده از مخدرهاي داخل نخاعي باعث افزايش عمق بلوک بي حس کننده ها و مدت اثر بي دردي مي گردد. مخدرهاي داخل نخاعي با عوارض جانبي همچون خارش، تهوع و استفراغ همراه هستند. از طرفي، استفاده از داروهاي NSAID با کاهش بروز خارش ناشي از تجويز مخدرهاي داخل نخاعي همراه بوده است. هدف از اين پژوهش تعيين و مقايسه اثرات نانوگرم سلکوکسيب (Celecoxib) در کاهش ميزان بروز و شدت خارش ناشي از تجويز مپريدين داخل نخاعي است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوکور بر روي ۹۰ بيمار کانديد عمل جراحي سزارين انتخابي انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفي در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله به ميزان ۲۵ ng/kg يا ۱۰۰ ng/kg سلکوکسيب و گروه کنترل دارونماي خوراکي دريافت کردند. به بيماران تحت بي حسي اسپينال، مقدار۱۰ mg مپريدين به همراه ۱۲٫۵ m.g داروي Bupivacaine 0.5% به طريقه داخل نخاعي تجويز شد. سپس عوارض خارش، در فواصل صفر، ۲، ۶، ۱۲ و ۲۴ ساعت پس از عمل جراحي ارزيابي و طبق معيارهاي Scoring امتياز هر يک ثبت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آناليز واريانس يک طرفه، مجذور کاي و تست دقيق فيشر تجزيه و تحليل شدند؛ مقادير کمتر از ۵ درصد معنادار در نظر گرفته شد.
يافته ها: تفاوت گروه هاي مداخله و گروه کنترل از لحاظ ميانگين سن، وزن و مايعات دريافتي معنادار نبود. در گروه مداخله ۲۵ ng/kg و ۱۰۰ ng/kg بروز خارش در ساعات صفر و ۲ به ترتيب با P برابر با ۰٫۰۴۹، ۰٫۰۰۱ و شدت خارش در ساعت ۲ با P برابر با ۰٫۰۰۱ به طور معناداري پايين تر از گروه کنترل بود.
نتيجه گيري: دوزهاي نانوگرم سلکوکسيب در کاهش ميزان بروز و شدت خارش ناشي از تجويز مپريدين داخل نخاعي موثر و به عنوان يک داروي ضد خارش قابل استفاده است.