مقاله تاثير ناهمواري روسازي و روشنايي بر سرعت جريان آزاد در آزادراهها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير ناهمواري روسازي و روشنايي بر سرعت جريان آزاد در آزادراهها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرعت جريان آزاد
مقاله ناهمواري روسازي
مقاله تاريکي
مقاله بزرگراه
مقاله آزاد راه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفارزاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه قصد دارد تاثير ناهمواري روسازي و تاريکي شب بر سرعت جريان آزاد، در آزادراهها را به دست آورد. در بسياري از آیين نامه هاي معتبر دنيا، به منظور مطالعه سرعت جريان آزاد۱ (FFS) شرايط روسازي هموار و روشنايي روز مد نظر بوده است، نظير آيين نامه ظرفيت بزرگراهها۲ (HCM)، که در آن تاثير ناهمواري روسازي و تاريکي بر سرعت جريان آزاد، ظرفيت و سطح سرويس۳ راهها در نظرگرفته نشده است. آشكار است هر عاملي که سبب کاهش ديد رانندگان و يا افزايش لرزش وارده به وسايل نقليه شود، منجربه کاهش سرعت وسايل نقليه خواهد شد. در اين مطالعه به منظور تعيين شرايط ناهمواري روسازي، از ضريب ناهمواري بين المللي (IRI) ؛که توسط دستگاهRSP  ساخت شرکت Dynatest برداشت مي گردد؛ استفاده شد، همچنين اطلاعات درباره ناهمواري روسازي و سرعت جريان آزاد وسايل نقليه سواري در روشنايي روز و تاريکي شب و در ۱۶ قطعه از يک محور آزاد راهي به طول ۶۲ کيلومتر برداشت شد. داده هاي سرعت ، با دستگاه Speed Gun مدل traffipatrol XR که توانايي سنجش سرعت در روز و شب و تا فاصله بيش از يک کيلومتر را دارد و در شرايط جريان آزاد سنجش شد و به منظور جلوگيري از تاثير کنترل سرعت بر رفتار رانندگان، محل استقرار دستگاه در فواصل و نيز مکان هايي انتخاب شدند که در محدوده ديد رانندگان قرار نگيرد. تحليل داده ها در اين مطالعه نشان مي دهد که رابطه خطي و معکوس در سطح معني داري ۰۱/۰ ، توانايي توضيح تغييرات سرعت جريان آزاد بر حسب ضريب ناهمواري بين المللي را دارد و حساسيت سرعت جريان آزاد به ناهمواري در شرايط تاريکي شب کمتر ازحساسيت سرعت جريان آزاد به ناهمواري در روشنايي روز است. ديگر نتايج اين مطالعه نشان دهنده آنست که حساسيت سرعت جريان آزاد نسبت به تاريکي در ناهمواري هاي کوچک تر بيشتر است. نهايتا اين مطالعه، فاکتورهاي نوعي را به منظور تصحيح شرايط ناهمواري و تاريکي بر معادلات سرعت جريان آزاد در HCM ، ارايه کرده است.