مقاله تاثير ناهنجاري هاي وضعيتي ستون فقرات بر اندازه هاي اسپيرومتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۴۴ تا ۲۵۱ منتشر شده است.
نام: تاثير ناهنجاري هاي وضعيتي ستون فقرات بر اندازه هاي اسپيرومتري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعيت بدني
مقاله اسپيرومتري
مقاله ناهنجاري وضعيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطافت كار امير
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالوهابي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي هانيه
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي ناييني سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: بلالي وشمه سرا جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ناهنجاري هاي وضعيتي ستون فقرات را مي توان يکي از عوامل اثرگذاري بر ظرفيت ششي و حجم تهويه اي افراد دانست. هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير ناهنجاري هاي ستون فقرات بر اندازه هاي اسپيرومتري دانش آموزان بود.
مواد و روشها: ۳۶ دانش آموز (۱۷ دختر و ۱۹ پسر) با دامنه سني ۱۵-۱۹ سال به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شده و لوردوز ناحيه کمري (از مهره دوازده پشتي تا دوم خاجي) و کايفوز ناحيه سينه اي (مهره چهارم تا دوازدهم پشتي) توسط خط کش منعطف مدل مارک کيدوز  (KIDOS)اندازه گيري شدند. اندازه هاي اسپيرومتري آزمودني ها مانند (FEV1،FVC ،FEF75% ، FEF50% ، FEF25%-50% ،FEF25%،PEF ) توسط اسپيرومتر مدل Spiro lab II اندازه گيري شدند. آزمون آناليز واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي توکي جهت تجزيه و تحليل آماري استفاده شدند.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که آزمودني هاي داراي ناهنجاري کايفوز سينه اي افزايش يافته، داراي کمترين شاخص هاي اسپيرومتري و آزمودني هاي گروه بدون ناهنجاري بيشترين شاخص هاي اسپيرومتري را داشتند. در بررسي بين دو گروه داراي ناهنجاري کايفوز افزايش يافته و گروه داراي لوردوز کمري افزايش يافته، تفاوت ها در شاخص هاي اسپيرومتري همچون PEF،FEV1 ،FVC بين دو گروه از لحاظ آماري معنادار بود (p=0.002،p=0.002 ،p=0.004 به ترتيب). اما در بقيه شاخص هاي اسپيرومتري FEF %75،FEF%50 ،FEF%25-%50 ، FEF%25 بين دو گروه اختلاف معناداري مشاهده نشد (p=0.130،p=0.112 ،p=0.112 ،p=0.114 به ترتيب).
بحث ونتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، نتيجه گيري مي شود شاخص هاي اسپيرومتري دانش آموزان در ناهنجاري هاي مختلف ستون فقرات دچار کاهش مي شوند
.