مقاله تاثير ناهنجاري پشت تابدار بر تغيير شكل بخشهاي مختلف بدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۵۲ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تاثير ناهنجاري پشت تابدار بر تغيير شكل بخشهاي مختلف بدن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناهنجاري پشت تابدار
مقاله وضعيت بدني
مقاله ناهنجاري لوردوز
مقاله ناهنجاري كيفوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالوهابي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي ناييني سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: كلاشي مهرنگار
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي هانيه
جناب آقای / سرکار خانم: لطافت كار خداداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر بررسي تاثير ناهنجاري پشت تابدار بر تغيير شكل بخش هاي مختلف بدن بود.
مواد و روش ها: جهت اجراي اين پژوهش، تعداد ۷۰ دانشجوي دختر به طور تصادفي ساده انتخاب شدند. براي بررسي وضعيت بدني آزمودني ها، از صفحه شطرنجي و خط شاقولي استفاده شد. براي اندازه گيري شيب لگني آزمودني ها از شيب سنج لگني، براي اندازه گيري ميزان لوردوز كمري و كيفوز پشتي از خط كش قابل انعطاف استفاده گرديد. همچنين زواياي مفاصل زانو، ران و مچ پا با استفاده از گونيامتر اندازه گيري شد. از آزمون همبستگي Pearson و آزمون t جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديد .(P≥۰٫۰۵)
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد كه ميزان شيوع ناهنجاري پشت تابدار بالا مي باشد (۳۵ درصد). افراد داراي پشت تابدار، ميزان تيلت قدامي لگني و ميزان نوسان لگني بيشتري نسبت به گروه نرمال داشتند. همچنين افراد داراي اين ناهنجاري، داراي اكستنشن بيشتري در مفاصل ران و زانوي خود بودند. ميزان نوسان لگن با زاويه زانو و ران به ترتيب رابطه معني داري r=0.02) و (r=0.01 داشت، اما اين اندازه با زاويه مچ پا رابطه معني داري نشان نداد.(r=0.06)
نتيجه گيري: نتايج پژوهش نشان داد كه ميزان شيوع ناهنجاري پشت تابدار در افراد مورد مطالعه ۲۶-۱۸ سال بالا بود. احتمال ايجاد تغييرات خاص در ميزان زواياي لودوز كمري و گردني، كيفوز سينه اي و زواياي ران و زانو اين افراد در اثر زمان وجود دارد.